« »

29. nedeľa v Cezročnom období

Refrén: Vzdávajme Pánovi slávu a česť.
Aleluja, aleluja, aleluja. Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života.

Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 45, 1. 4-6

Vzal som Kýra za pravú ruku, aby som mu podrobil národy

Toto hovorí Pán o svojom pomazanom, Kýrovi: „Vzal som ho za pravú ruku, aby som mu podrobil národy, zohol pred ním chrbty kráľov a otvoril pred ním brány; nijaká brána neostane zavretá.

Pre môjho služobníka Jakuba a pre Izraela, môjho vyvoleného, zavolal som ťa po mene; vyznačil som ťa, a ty si ma nepoznal. Ja som Pán, iného niet; okrem mňa nieto Boha. Opásal som ťa, aj keď si ma nepoznal, aby všetci od východu slnka až po západ vedeli, že okrem mňa niet iného. Ja som Pán a nik iný.“

Kniha žalmov   −   Ž 96, 1+3. 4-5. 7-8. 9-10ac

Refrén: Vzdávajme Pánovi slávu a česť.
Spievajte Pánovi pieseň novú; *
spievaj Pánovi, celá zem!
Zvestujte jeho slávu pohanom *
a jeho zázraky všetkým národom. R.
Lebo veľký je Pán a veľkej chvály hoden, *
viac ako všetkých bohov treba sa ho báť.
Lebo ničoty sú všetci bohovia pohanov, *
ale Pán stvoril nebesia. R.
Vzdávajte Pánovi, rodiny národov, *
vzdávajte Pánovi slávu a česť,
vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. *
Prineste obetné dary a vstúpte do jeho nádvorí, R.
klaňajte sa Pánovi v posvätnom rúchu. *
Chvej sa pred ním, celá zem.
Hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraľuje!“ *
a spravodlivo súdi národy. R.

Prvý list Solúnčanom   −   1 Sol 1, 1-5b

Myslíme na vašu vieru, nádej a lásku

Pavol, Silván a Timotej solúnskej cirkvi v Bohu Otcovi a v Pánu Ježišovi Kristovi: Milosť vám a pokoj.

Ustavične vzdávame vďaky Bohu za vás všetkých, keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách. Bez prestania myslíme pred Bohom a naším Otcom na dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista.

Vieme, bratia, Bohom milovaní, o vašom vyvolení, lebo naše evanjelium neprišlo k vám iba v slovách, ale aj v moci a v Duchu Svätom a v celej plnosti.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 22, 15-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života.
Dávajte, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu

Farizeji odišli a radili sa, ako by podchytili Ježiša v reči. Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?“

Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: „Čo ma pokúšate, pokrytci?! Ukážte mi daňový peniaz!“

Oni mu podali denár. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“

Odpovedali mu: „Cisárov.“

Tu im povedal: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“

X. 2017

 « » 
Mesiac
39.
týždeň
Ne 1
40.
týždeň
Po 2
Ut 3
St 4
Št 5
Pi 6
So 7
Ne 8
41.
týždeň
Po 9
Ut 10
St 11
Št 12
Pi 13
So 14
Ne 15
42.
týždeň
Po 16
Ut 17
St 18
Št 19
Pi 20
So 21
Ne 22
43.
týždeň
Po 23
Ut 24
St 25
Št 26
Pi 27
So 28
Ne 29
44.
týždeň
Po 30
Ut 31