« »

Štvrtok 28. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätých Jána de Brébeuf a Izáka Joguesa, kňazov, a ich spoločníkov, mučeníkov
alebo Svätého Pavla z Kríža, kňaza
(ľubovoľná spomienka)

R.: U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.

List Rimanom   −   Rim 3, 21-30a

Človek je ospravedlnený skrze vieru bez skutkov podľa zákona

Bratia, teraz sa zjavila Božia spravodlivosť bez zákona a dosvedčujú ju Zákon i Proroci: Božia spravodlivosť skrze vieru v Ježiša Krista pre všetkých, čo veria.

Lebo niet rozdielu: veď všetci zhrešili a chýba im Božia sláva; ale sú ospravedlnení zadarmo jeho milosťou, vykúpením v Kristovi Ježišovi.

Jeho Boh ustanovil ako prostriedok zmierenia skrze jeho krv prostredníctvom viery, aby ukázal svoju spravodlivosť, lebo v minulosti prehliadal predošlé hriechy vo svojej božskej zhovievavosti, aby v tomto čase ukázal svoju spravodlivosť: že sám je spravodlivý a že ospravedlňuje toho, kto verí v Ježiša.

Aké teda vystatovanie? Je vylúčené. Akým zákonom? Skutkov? Nie, ale zákonom viery. Lebo si myslíme, že človek je ospravedlnený skrze vieru bez skutkov podľa zákona.

Vari je Boh len Bohom Židov? A nie aj pohanov? Veru, aj pohanov; lebo je len jeden Boh.

Kniha žalmov   −   Ž 130, 1-2. 3-4. 5-6a

R.: U Pána je milosrdenstvo a hojné vykúpenie.
Z hlbín volám k tebe, Pane; *
Pane, počuj môj hlas.
Nakloň svoj sluch *
k mojej úpenlivej prosbe. R.
Ak si budeš, Pane, v pamäti uchovávať neprávosť, *
Pane, kto obstojí?
Ale ty si milostivý *
a my ti chceme v bázni slúžiť. R.
Spolieham sa na teba, Pane, †
moja duša sa spolieha na tvoje slovo; *
moja duša očakáva Pána. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 11, 47-54

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som cesta, pravda a život, hovorí Pán; nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.
Bude sa zodpovedať za krv prorokov, počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša

Ježiš povedal: „Beda vám, lebo staviate pomníky prorokom, ktorých zabili vaši otcovia! Tým dosvedčujete a schvaľujete činy svojich otcov, lebo oni ich zabíjali a vy im staviate pomníky.

Preto aj Božia múdrosť povedala: Pošlem k nim prorokov a apoštolov a oni niektorých z nich zabijú, iných budú prenasledovať; a toto pokolenie sa bude zodpovedať za krv všetkých prorokov vyliatu od stvorenia sveta, počnúc krvou Ábela až po krv Zachariáša, ktorý zahynul medzi oltárom a chrámom. Áno, hovorím vám: Toto pokolenie sa bude zodpovedať.

Beda vám, zákonníci, lebo ste vzali kľúč poznania! Sami ste nevošli, a tým, čo chceli vojsť, ste zabránili.“

Keď stade odchádzal, začali naňho zákonníci a farizeji prudko dorážať a dotieravo sa ho na všeličo vypytovali. Strojili mu úklady, aby niečo podchytili z jeho úst.