« »

21. nedeľa v Cezročnom období

Refrén: Pre svoje večné milosrdenstvo neopusť nás, Pane.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 22, 19-23

Na jeho plece položím kľúč Dávidovho domu

Toto hovorí Pán Sobnovi, správcovi kráľovského paláca: „Vyženiem ťa z tvojho miesta, zosadím ťa z tvojho úradu.

V ten deň zavolám svojho služobníka Eliakima, Helkiášovho syna, oblečiem ho do tvojej tuniky, opášem ho tvojím pásom a vložím do jeho rúk tvoju moc. On bude otcom obyvateľom Jeruzalema i Júdovmu domu. Na jeho plece položím kľúč Dávidovho domu; keď on otvorí, nik nebude môcť zavrieť, a keď on zavrie, nik nebude môcť otvoriť. Zarazím ho ako kolík na pevnom mieste a bude trónom slávy pre dom svojho otca.“

Kniha žalmov   −   Ž 138, 1-2a. 2bc+3. 6+8bc

Refrén: Pre svoje večné milosrdenstvo neopusť nás, Pane.
Chcem ťa, Pane, oslavovať celým srdcom, *
že si vypočul slová mojich úst.
Budem ti hrať pred tvárou anjelov, *
vrhnem sa na tvár pred tvojím svätým chrámom. R.
Tvoje meno budem oslavovať, *
pretože si milosrdný a verný.
Vždy si ma vyslyšal, keď som ťa vzýval, *
a rozmnožil si vo mne odvahu. R.
Vznešený je Pán, a predsa zhliada na pokorného, *
pyšného však zďaleka pozná.
Pane, tvoje milosrdenstvo je večné; *
neopusť dielo svojich rúk. R.

List Rimanom   −   Rim 11, 33-36

Všetko je od neho, skrze neho a pre neho

Aká hĺbka Božieho bohatstva, múdrosti a vedomosti! Aké nepochopiteľné sú jeho súdy a nevyspytateľné jeho cesty! Veď kto poznal Pánovo zmýšľanie? Alebo kto bol jeho radcom? A kto mu dal niečo prvý, aby mu bolo treba vrátiť?

Lebo od neho, skrze neho a pre neho je všetko. Jemu sláva naveky. Amen.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 16, 13-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.
Ty si Peter; tebe dám klúče od nebeského kráľovstva

Keď Ježiš prišiel do okolia Cézarey Filipovej, pýtal sa svojich učeníkov: „Za koho pokladajú ľudia Syna človeka?“

Oni vraveli: „Jedni za Jána Krstiteľa, iní za Eliáša a iní za Jeremiáša alebo za jedného z prorokov.“

„A za koho ma pokladáte vy?“, opýtal sa ich.

Odpovedal Šimon Peter: „Ty si Mesiáš, Syn živého Boha.“

Ježiš mu povedal: „Blahoslavený si, Šimon, syn Jonášov, lebo ti to nezjavilo telo a krv, ale môj Otec, ktorý je na nebesiach.

A ja ti hovorím: Ty si Peter a na tejto skale postavím svoju Cirkev a pekelné brány ju nepremôžu.

Tebe dám kľúče od nebeského kráľovstva: čo zviažeš na zemi, bude zviazané v nebi, a čo rozviažeš na zemi, bude rozviazané v nebi.“

Potom prikázal učeníkom, aby nikomu nehovorili, že on je Mesiáš.

VIII. 2017

 « » 
Mesiac
31.
týždeň
Ut 1
St 2
Št 3
Pi 4
So 5
Ne 6
32.
týždeň
Po 7
Ut 8
St 9
Št 10
Pi 11
So 12
Ne 13
33.
týždeň
Po 14
Ut 15
St 16
Št 17
Pi 18
So 19
Ne 20
34.
týždeň
Po 21
Ut 22
St 23
Št 24
Pi 25
So 26
Ne 27
35.
týždeň
Po 28
Ut 29
St 30
Št 31