« »

Svätého Maximiliána Máriu Kolbeho, kňaza a mučeníka
(spomienka)

Refrén: Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha. alebo Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás povolal skrze evanjelium, aby sme získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.

Kniha Deuteronómium   −   Dt 10, 12-22

Obrežte si srdcia.
Milujte cudzincov, veď sami ste boli cudzincami

Mojžiš povedal ľudu: „A teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán, tvoj Boh? Len to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, a kráčal po jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, aby si zachovával Pánove nariadenia a príkazy, ktoré ti ja dnes predkladám, aby ti dobre bolo.

Veď Pánovi, tvojmu Bohu, patrí nebo i nebesia nebies, zem aj všetko, čo je na nej.

A predsa Pán prilipol k tvojim otcom, miloval ich a vyvolil si ich potomstvo, teda vás, zo všetkých národov, ako to dnes vidno.

Obrežte teda predkožku svojho srdca a nebuďte už viac tvrdošijní. Lebo len Pán, váš Boh, je Boh bohov a Pán pánov, veľký, mocný a hrozný Boh, ktorý nehľadí na osobu a dary neprijíma; vymáha právo sirote a vdove, miluje cudzinca a dáva mu jedlo i šaty. Preto milujte aj vy cudzincov, veď sami ste boli cudzincami v egyptskej krajine.

Boj sa Pána, svojho Boha, slúž mu, prilipni k nemu a len v jeho mene prisahaj. On je tvoja chvála a tvoj Boh, ktorý kvôli tebe urobil tie veľké a hrozné veci, čo si videl na vlastné oči.

Sedemdesiat bolo tvojich predkov, keď zostúpili do Egypta, a pozri, teraz ťa Pán, tvoj Boh, rozmnožil ako hviezdy na nebi.“

Kniha žalmov   −   Ž 147, 12-13. 14-15. 19-20

Refrén: Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha. alebo Aleluja.
Chváľ, Jeruzalem, Pána, *
oslavuj, Sion, svojho Boha.
Lebo upevnil závory tvojich brán *
a požehnal tvojich synov v tebe. R.
Zaisťuje pokoj tvojim hraniciam, *
sýti ťa najlepšou pšenicou.
Svoj rozkaz na zem zosiela; *
rýchlo sa šíri jeho slovo. R.
On svoje slovo zvestuje Jakubovi, *
svoje zákony a prikázania Izraelovi.
Neurobil tak iným národom, *
nezjavil im svoje zámery. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 17, 22-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás povolal skrze evanjelium, aby sme získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.
Zabijú ho, ale vstane z mŕtvych. Synovia sú oslobodení od dane

Keď bol Ježiš s učeníkmi v Galilei, povedal im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí; zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ A oni sa veľmi zarmútili.

Keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberači dvojdrachmy a povedali: „Váš učiteľ neplatí dvojdrachmu?“ On vravel: „Platí.“

Keď potom vošiel do domu, Ježiš ho predišiel otázkou: „Šimon, čo myslíš? Od koho vyberajú pozemskí králi poplatky a dane? Od svojich synov, či od cudzích?“

On odpovedal: „Od cudzích.“

A Ježiš mu povedal: „Synovia sú teda oslobodení. Ale aby sme ich nepohoršili, choď k moru, hoď udicu a rybu, ktorá sa chytí prvá, vezmi, otvor jej ústa a nájdeš statér. Vezmi ho a daj im za mňa i za seba.“

VIII. 2017

 « » 
Mesiac
31.
týždeň
Ut 1
St 2
Št 3
Pi 4
So 5
Ne 6
32.
týždeň
Po 7
Ut 8
St 9
Št 10
Pi 11
So 12
Ne 13
33.
týždeň
Po 14
Ut 15
St 16
Št 17
Pi 18
So 19
Ne 20
34.
týždeň
Po 21
Ut 22
St 23
Št 24
Pi 25
So 26
Ne 27
35.
týždeň
Po 28
Ut 29
St 30
Št 31