« »

Svätej Kláry, panny
(spomienka)

Refrén: Pamätám, Pane, na tvoje skutky.
Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Kniha Deuteronómium   −   Dt 4, 32-40

Miloval tvojich otcov a vyvolil si ich potomstvo

Mojžiš povedal ľudu: „Opýtaj sa len dávnych čias, ktoré boli pred tebou: odo dňa, keď Boh stvoril človeka na zemi; pýtaj sa od jedného konca nebies po druhý: Stalo sa niekedy niečo také veľké ako toto, alebo bolo niekedy počuť, že by bol niektorý národ počul hlas Boha hovoriaceho z ohňa, ako si počul ty a zostal si nažive?! Alebo sa už niekedy Boh pokúsil prísť a vybrať si národ spomedzi iných národov skúškami, znameniami, zázrakmi a bojom, rukou silnou, so zdvihnutým ramenom a s veľkou hrôzou, ako to pre vás urobil Pán, váš Boh, v Egypte priamo pred vašimi očami? Ty si to mohol vidieť, aby si vedel, že len Pán je Boh a že iného okrem neho niet.

Z neba ti dal počuť svoj hlas, aby ťa poučil, a na zemi ti ukázal svoj mohutný oheň; z ohňa si počul jeho slová, lebo miloval tvojich otcov a vyvolil si ich potomstvo.

A teba osobne vyviedol svojou mohutnou silou z Egypta.

Pri tvojom príchode vyhnal väčšie a silnejšie národy, ako si ty, a teba voviedol do ich krajiny a dal ti ju do vlastníctva, ako to vidíš v tento deň.

Dnes teda vedz a uchovaj si v srdci, že len Pán je Boh hore na nebi i dolu na zemi; iného niet. Zachovávaj jeho prikázania a ustanovenia, ktoré ti ja dnes predkladám, aby dobre bolo tebe i tvojim synom po tebe a aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh.“

Kniha žalmov   −   Ž 77, 12-13. 14-15. 16+21

Refrén: Pamätám, Pane, na tvoje skutky.
Pamätám, Pane, na tvoje skutky, *
pamätám na dávne zázraky.
O všetkých tvojich dielach rozmýšľam *
a uvažujem o tvojich činoch. R.
Bože, tvoja cesta je svätá. *
Ktorý boh je taký veľký, ako je náš Boh?
Ty si Boh, ty konáš zázraky, *
národom si dal poznať svoju moc. R.
Svojím ramenom si vyslobodil svoj ľud, *
synov Jakubových a Jozefových.
Ako ovce si viedol svoj ľud *
rukou Mojžiša a Árona. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 16, 24-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Za čo vymení človek svoju dušu?!

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!

Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve.“

VIII. 2017

 « » 
Mesiac
31.
týždeň
Ut 1
St 2
Št 3
Pi 4
So 5
Ne 6
32.
týždeň
Po 7
Ut 8
St 9
Št 10
Pi 11
So 12
Ne 13
33.
týždeň
Po 14
Ut 15
St 16
Št 17
Pi 18
So 19
Ne 20
34.
týždeň
Po 21
Ut 22
St 23
Št 24
Pi 25
So 26
Ne 27
35.
týždeň
Po 28
Ut 29
St 30
Št 31