« »

Svätého Gorazda a spoločníkov
(spomienka)

Refrén: Hoden chvály a vyvýšený naveky.
Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Kniha Exodus   −   Ex 19, 1-2. 9-11. 16-20b

Pán zostúpi pred očami všetkého ľudu na vrch Sinaj

V treťom mesiaci po odchode Izraela z egyptskej krajiny v ten istý deň prišli na púšť Sinaj. Keď odišli z Rafidim, prišli na Sinajskú púšť a tam sa utáborili; tam na úpätí vrchu si Izrael postavil stany.

Pán povedal Mojžišovi: „Ja prídem k tebe v hustom mraku, aby ma ľud počul, keď sa budem s tebou rozprávať, a aby vždy veril aj tebe.“

Mojžiš oznámil Pánovi všetko, čo hovoril ľud, a Pán mu povedal: „Choď k ľudu a posväť ich dnes a zajtra; nech si vyperú šaty a pripravia sa na tretí deň. Na tretí deň zostúpi Pán pred očami všetkého ľudu na vrch Sinaj.“

Na tretí deň za rána začalo hrmieť a blýskať sa; vrch zahalil čierny mrak a zaznieval mohutný zvuk poľnice. Všetok ľud v tábore sa chvel od strachu.

Keď ich Mojžiš vyviedol z tábora v ústrety Bohu, na úpätí vrchu zastali.

Vrch Sinaj bol celý zahalený v dyme, lebo Pán zostúpil naň v ohni. Vystupoval z neho dym ako z pece a celý vrch sa silno otriasal. Zvuk poľnice bol čoraz silnejší. Mojžiš hovoril a Boh mu odpovedal v hrmení.

Pán zostúpil na vrch Sinaj, na končiar vrchu, a Mojžiša povolal na končiar.

Kniha proroka Daniela   −   Dan 3, 52a. 52c. 53. 54. 55. 56

Refrén: Hoden chvály a vyvýšený naveky.
Zvelebený si, Pane, Bože našich otcov, *
hoden chvály a vyvýšený naveky. R.
Zvelebené je, tvoje meno, slávne a sväté, *
hodno chvály a vyvýšené nad všetky veky. R.
Zvelebený si v chráme tvojej svätej slávy, *
hoden chvály a slávy nad všetky veky. R.
Zvelebený si na tróne svojho kráľovstva, *
hoden chvály a vyvýšený nad všetky veky. R.
Zvelebený si, čo prenikáš pohľadom priepasti †
a tróniš nad cherubmi, *
hoden chvály a vyvýšený naveky. R.
Zvelebený si na nebeskej oblohe, *
hoden chvály a slávy naveky. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 13, 10-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.
Vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané

K Ježišovi pristúpili učeníci a spýtali sa ho: „Prečo im hovoríš v podobenstvách?“

On im odpovedal: „Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.

Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia, a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani nechápu. Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo: ‚Budete počúvať, a nepochopíte, budete hľadieť, a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa aby som ich nemohol uzdraviť.‘

Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“

VII. 2017

 « » 
Mesiac
26.
týždeň
So 1
Ne 2
27.
týždeň
Po 3
Ut 4
St 5
Št 6
Pi 7
So 8
Ne 9
28.
týždeň
Po 10
Ut 11
St 12
Št 13
Pi 14
So 15
Ne 16
29.
týždeň
Po 17
Ut 18
St 19
Št 20
Pi 21
So 22
Ne 23
30.
týždeň
Po 24
Ut 25
St 26
Št 27
Pi 28
So 29
Ne 30
31.
týždeň
Po 31