« »

Piatok 13. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Antona Márie Zaccariu, kňaza
(ľubovoľná spomienka)

Refrén: Oslavujme Pána, lebo je dobrý. alebo Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.

Kniha Genezis   −   Gn 23, 1-4. 19; 24, 1-8. 62-67

Tak miloval Izák Rebeku, že sa uspokojil nad smrťou svojej matky

Sára sa dožila stodvadsaťsedem rokov a zomrela v Kariatarbé, čo je Hebron, v krajine Kanaán. Abrahám išiel smútiť za ňou a oplakávať ju.

Potom prerušil pohrebný obrad a povedal Hetejcom: „Som u vás len cudzinec a hosť. Dajte mi u vás miesto na dedičnú hrobku, kde by som mohol pochovať svoju mŕtvu.“

Potom Abrahám pochoval svoju ženu Sáru v jaskyni na pozemku Makpela oproti Mambre, čo je Hebron, v krajine Kanaán. Abrahám bol už starec vysokého veku a Pán ho vo všetkom požehnával.

Tu Abrahám povedal najstaršiemu sluhovi svojho domu, ktorý spravoval celý jeho majetok: „Polož svoju ruku pod moje bedrá a zaprisahám ťa na Pána, Boha neba i zeme, že môjmu synovi nevezmeš ženu z dcér Kanaáncov, medzi ktorými bývam, ale pôjdeš do mojej vlasti, k mojim príbuzným a tam vyberieš ženu pre môjho syna Izáka.“

Sluha odvetil: „A ak žena nebude chcieť ísť so mnou do tejto krajiny, mám tvojho syna zaviesť naspäť do krajiny, z ktorej si vyšiel?“

Abrahám mu povedal: „Neopováž sa; nikdy ta nesmieš zaviesť môjho syna! Pán, Boh nebies, ktorý ma vyviedol z domu môjho otca a z môjho rodného kraja, ktorý so mnou hovoril a prisahal mi: ‚Túto zem dám tvojmu potomstvu,‘ pošle pred tebou svojho anjela, aby si tam vybral ženu môjmu synovi. A keby žena nechcela ísť s tebou, táto prísaha ťa neviaže. Len môjho syna ta nevoď!“

Izák prišiel od studne Lachajroi a býval v Negebe. Na sklonku dňa vyšiel Izák do poľa žialiť. Keď zdvihol oči, videl prichádzať ťavy.

Aj Rebeka zdvihla oči a zbadala Izáka. Zosadla z ťavy a opýtala sa sluhu: „Kto je tamten človek, čo nám ide oproti po poli?“ On jej odpovedal: „To je môj pán.“ Rýchlo vzala závoj a zahalila sa.

Sluha potom porozprával Izákovi všetko, čo vykonal, a Izák ju voviedol do stanu svojej matky Sáry. Vzal si Rebeku za ženu a tak ju miloval, že sa uspokojil nad smrťou svojej matky.

Kniha žalmov   −   Ž 106, 1-2. 3-4a. 4b-5

Refrén: Oslavujme Pána, lebo je dobrý. alebo Aleluja.
Oslavujte Pána, lebo je dobrý, *
lebo jeho milosrdenstvo trvá naveky.
Kto vyrozpráva mocné skutky Pánove, *
kto všetku jeho chválu rozhlási? R.
Blažení sú tí, čo zachovávajú právo †
a konajú spravodlivo v každý čas. *
Pamätaj na nás, Pane, z lásky k svojmu ľudu. R.
Navštív nás svojou spásou, *
aby sme videli šťastie tvojich vyvolených,
aby sme sa radovali z radosti tvojho ľudu *
a boli hrdí na teba so všetkými tvojimi dedičmi. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 9, 9-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním.
Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí; milosrdenstvo chcem, a nie obetu

Ježiš videl na mýtnici sedieť človeka menom Matúša a povedal mu: „Poď za mnou!“ On vstal a išiel za ním.

Keď potom Ježiš sedel v dome za stolom, prišli mnohí mýtnici a hriešnici a stolovali s ním a s jeho učeníkmi. Keď to videli farizeji, hovorili jeho učeníkom: „Prečo váš učiteľ jedáva s mýtnikmi a hriešnikmi?“

On to začul a povedal: „Lekára nepotrebujú zdraví, ale chorí. Choďte a naučte sa, čo to znamená: ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obetu.‘ Neprišiel som volať spravodlivých, ale hriešnikov.“

VII. 2017

 « » 
Mesiac
26.
týždeň
So 1
Ne 2
27.
týždeň
Po 3
Ut 4
St 5
Št 6
Pi 7
So 8
Ne 9
28.
týždeň
Po 10
Ut 11
St 12
Št 13
Pi 14
So 15
Ne 16
29.
týždeň
Po 17
Ut 18
St 19
Št 20
Pi 21
So 22
Ne 23
30.
týždeň
Po 24
Ut 25
St 26
Št 27
Pi 28
So 29
Ne 30
31.
týždeň
Po 31