« »

Utorok 12. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Ladislava
alebo Svätého Cyrila Alexandrijského, biskupa a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)

R.: Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku?
Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Kniha Genezis   −   Gn 13, 2. 5-18

Nech nie sú rozbroje medzi mnou a tebou; sme predsa bratia!

Abram bol veľmi bohatý: mal stáda, striebro a zlato. Ale aj Lot, ktorý šiel s Abramom, mal stáda oviec, dobytok a stany. Nestačila im krajina, ak mali bývať vedno; mali toľko majetku, že nemohli zostať spolu.

Medzi pastiermi Abramových stád a pastiermi Lotových stád vznikol spor. A v krajine bývali vtedy Kanaánčania a Ferezejčania.

Preto povedal Abram Lotovi: „Nech nie sú rozbroje medzi mnou a tebou, medzi mojimi pastiermi a tvojimi pastiermi; sme predsa bratia! Nie je pred tebou celá krajina? Preto, prosím, odlúč sa odo mňa. Keď pôjdeš naľavo, ja pôjdem napravo; keď si vyvolíš pravú stranu, ja sa poberiem na ľavú.“

Lot zdvihol oči a videl, že celé okolie Jordána až po Segor je zavlažené ako Pánova záhrada a ako Egypt; bolo to predtým, ako Pán zničil Sodomu a Gomoru. Preto si Lot vybral krajinu okolo Jordána a odtiahol na východ. Takto sa bratia oddelili jeden od druhého. Abram býval v krajine Kanaán, Lot sa zdržoval v mestách okolo Jordána a prenášal svoje stany až po Sodomu.

No Sodomčania boli zlí a veľmi hrešili proti Pánovi.

Pán povedal Abramovi, keď sa Lot od neho odlúčil: „Zdvihni oči a z miesta, na ktorom si, pozri na sever a na juh, na východ i na západ: celú krajinu, ktorú vidíš, dám tebe a tvojmu potomstvu naveky.

Rozmnožím tvoje potomstvo a bude ho ako prachu na zemi; ak môže niekto spočítať prach na zemi, bude môcť aj tvoje potomstvo spočítať. Vstaň a prejdi krajinu po dĺžke a po šírke, lebo ju dám tebe.“

Abram vzal svoj stan a odišiel bývať k dubom Mambreho, ktoré sú v Hebrone, a postavil tam oltár Pánovi.

Kniha žalmov   −   Ž 15, 2-3a. 3b-4b. 5

R.: Pane, kto smie bývať v tvojom svätom stánku?
Ten, čo kráča bez poškvrny a koná spravodlivo, †
čo z úprimného srdca pravdu hovorí, *
čo nepodvádza svojím jazykom. R.
Čo nekrivdí svojmu blížnemu, *
ani ho nepotupuje.
Čo ničomníka nemá za nič, *
ale ctí si ľudí bohabojných. R.
Čo nepožičiava peniaze na úrok †
a proti nevinnému sa nedá podplácať. *
Kto si tak počína, ten sa nikdy neskláti. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 7, 6. 12-14

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.
Čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nedávajte, čo je sväté, psom a nehádžte svoje perly pred svine, aby ich nohami nepošliapali, neobrátili sa proti vám a neroztrhali vás.

Všetko, čo chcete, aby ľudia robili vám, robte aj vy im. Lebo to je Zákon i Proroci.

Vchádzajte tesnou bránou, lebo široká brána a priestranná cesta vedie do zatratenia a mnoho je tých, čo cez ňu vchádzajú. Aká tesná je brána a úzka cesta, čo vedie do života, a málo je tých, čo ju nachádzajú!“

VI. 2017

 « » 
Mesiac
22.
týždeň
Št 1
Pi 2
So 3
Ne 4
23.
týždeň
Po 5
Ut 6
St 7
Št 8
Pi 9
So 10
Ne 11
24.
týždeň
Po 12
Ut 13
St 14
Št 15
Pi 16
So 17
Ne 18
25.
týždeň
Po 19
Ut 20
St 21
Št 22
Pi 23
So 24
Ne 25
26.
týždeň
Po 26
Ut 27
St 28
Št 29
Pi 30