« »

Streda 9. týždňa v Cezročnom období

R.: K tebe, Pane, dvíham svoju dušu.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa neumrie naveky.

Kniha Tobiáš   −   Tob 3, 1-11a. 16-17a

Bola vypočutá modlitba obidvoch pred Božou velebou

S rozžialenou dušou som vzdychal a plakal. A vzlykavo som sa začal modliť: „Pane, ty si spravodlivý a spravodlivé sú všetky tvoje skutky. Všetky tvoje cesty sú milosrdenstvo a pravda; ty súdiš svet.

A teraz, Pane, spomeň si na mňa; zhliadni na mňa a netrestaj ma za moje hriechy a za moju nedbalosť ani za hriechy a nedbalosť mojich rodičov, ktorými sa previnili proti tebe.

Lebo sme neposlúchali tvoje prikázania, a preto si nás vydal napospas, do zajatia a na smrť, na posmech, na reči a potupu u všetkých národov, medzi ktoré si nás rozmetal.

Aj teraz sú správne všetky tvoje rozhodnutia, keď ma tresceš za moje hriechy a za hriechy mojich rodičov, lebo sme nekonali podľa tvojich prikázaní a nekráčali sme pred tebou úprimne.

Preto teraz urob so mnou, ako sa ti páči, a rozkáž odňať môjho ducha, aby som mohol odísť z povrchu zeme a obrátiť sa na prach. Smrť je pre mňa lepšia než život, lebo som počul nepravdivé výčitky a je mi veľmi smutno. Rozkáž, Pane, nech ma opustí táto tieseň; prepusť ma na večné miesto a neodvracaj odo mňa svoju tvár, Pane, lebo je lepšie pre mňa zomrieť ako skusovať takúto tieseň v svojom živote a počúvať také výčitky.“

V ten istý deň aj Sára, dcéra Raguela, čo býval v médskom meste Ekbatany, počula od jednej slúžky svojho otca potupné výčitky, lebo bola vydatá za siedmich mužov a zloduch Asmodej ich zabil prv, než k nej vošli ako k manželke. Slúžka jej povedala: „Ty hrdúsiš svojich mužov! Vydala si sa už za siedmich mužov a ani s jedným si neokúsila šťastie. Prečo nás biješ? Preto, že ti zomreli mužovia? Choď za nimi! Nech už nikdy nevidíme z teba ani syna ani dcéru!“

V ten deň bolo dievča veľmi smutné a plakalo. Vyšlo do hornej izby svojho otca a chcelo sa obesiť.

Potom sa zamyslelo a povedalo si: „To by potupovali otca a hovorili by: ‚Mal si jedinú, milovanú dcéru a ona sa ti z nešťastia obesila.‘ A tak by som zarmútila svojho starého otca a priviedla by som ho do hrobu. Lepšie bude, ak sa neobesím, ale budem úpenlivo prosiť Pána, aby som zomrela a nemusela už v tomto živote počúvať výčitky.“

V tom čase sa s rukami vystretými k obloku vrúcne modlila: „Zvelebený si, Pane, Bože milosrdný, a zvelebené je tvoje sväté a úctyhodné meno naveky.“

V tom istom čase bola vypočutá modlitba obidvoch pred Božou velebou a bol poslaný anjel Rafael uzdraviť oboch: Tobimu odstrániť beľmo z očí, aby očami videl Božie svetlo, a Sáru, Raguelovu dcéru, dať za ženu Tobiho synovi Tobiášovi a sputnať zloducha Asmodeja, lebo patrila Tobiášovi, a nie tamtým všetkým, čo si ju chceli vziať za ženu. V tú istú chvíľu sa Tobi vrátil do svojho domu a Sára, Raguelova dcéra, zostúpila z hornej izby.

Kniha žalmov   −   Ž 25, 2-3. 4-5b. 6+7bc. 8-9

R.: K tebe, Pane, dvíham svoju dušu.
Tebe dôverujem, Bože môj: nech nie som zahanbený *
a nech moji nepriatelia nejasajú nado mnou.
Veď nik, čo dúfa v teba, nebude zahanbený. *
Ale nech sú zahanbení tí,
čo sa pre nič za nič dopúšťajú nevery. R.
Ukáž mi, Pane, svoje cesty *
a pouč ma o svojich chodníkoch.
Veď ma vo svojej pravde a uč ma, *
lebo ty si Boh, moja spása. R.
Rozpomeň sa, Pane, na svoje zľutovanie *
a na svoje milosrdenstvo, ktoré trvá od vekov.
Pamätaj na mňa vo svojom milosrdenstve, *
veď si, Pane, dobrotivý. R.
Pán je dobrý a spravodlivý: *
ukazuje cestu hriešnikom.
Pokorných vedie k správnemu konaniu *
a tichých poúča o svojich cestách. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 12, 18-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som vzkriesenie a život, hovorí Pán; kto verí vo mňa neumrie naveky.
Boh nie je Bohom mŕtvych, ale živých

K Ježišovi prišli saduceji, ktorí tvrdia, že niet zmŕtvychvstania, a pýtali sa ho: „Učiteľ, Mojžiš nám napísal, že ak niekomu zomrie brat a zanechá manželku bez detí, brat si má vziať jeho manželku a splodiť svojmu bratovi potomka.

Bolo sedem bratov. Prvý sa oženil, ale umrel a nezanechal potomka. Vzal si ju druhý, ale aj on umrel a nezanechal potomka. Takisto aj tretí. A ani jeden zo siedmich nezanechal potomka. Napokon po všetkých zomrela aj žena. Ktorému z nich bude manželkou pri vzkriesení, keď vstanú z mŕtvych? Veď ju mali siedmi za manželku.“

Ježiš im povedal: „Nemýlite sa preto, že nepoznáte Písmo ani Božiu moc? Lebo keď ľudia vstanú z mŕtvych, už sa ani neženia, ani nevydávajú, ale sú ako anjeli v nebi. A pokiaľ ide o vzkriesenie mŕtvych, či ste nečítali v Mojžišovej knihe v stati o kríku, ako mu Boh povedal: ‚Ja som Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba‘? A on nie je Bohom mŕtvych, ale živých. Veľmi sa mýlite.“

VI. 2017

 « » 
Mesiac
22.
týždeň
Št 1
Pi 2
So 3
Ne 4
23.
týždeň
Po 5
Ut 6
St 7
Št 8
Pi 9
So 10
Ne 11
24.
týždeň
Po 12
Ut 13
St 14
Št 15
Pi 16
So 17
Ne 18
25.
týždeň
Po 19
Ut 20
St 21
Št 22
Pi 23
So 24
Ne 25
26.
týždeň
Po 26
Ut 27
St 28
Št 29
Pi 30