« »

Štvrtok šiesteho týždňa Veľkého pôtu – 39. deň Štyridsiatnice.

A BUĎ:
Náš otec svätý Eutychios, konštantínopolský arcibiskup.

Toto je plne aliturgický deň.

ALEBO:
Odchod do večnosti nášho otca svätého Metoda, učiteľa Slovanov.

Toto je čiastočne aliturgický deň.Ak sa berie 1. možnosť:

Parémia na 6. hodinke: = z daného dňa.
Parémie na večierni: ; = obidve z daného dňa.Ak sa berie 2. možnosť:

Parémia na 6. hodinke: = z daného dňa.

Parémie LVPD: ; = obidve z daného dňa.
Apoštol na LVPD: = svätému Metodovi.
Evanjelium na LVPD: = svätému Metodovi.

Iz 65, 8 – 16b

Takto hovorí Pán: Ako keď sa nájde mušt na strapci a povie sa: Neznič to, lebo je v ňom požehnanie!, tak urobím kvôli svojim sluhom, aby nebolo všetko zničené. Vyvediem z Jakuba potomstvo a z Júdu vládcu svojich vrchov, budú tam vládnuť moji vyvolení a moji sluhovia tam budú bývať. Sáron bude košariskom stáda a dolina Achor ležiskom dobytka pre môj ľud, ktorý ma hľadal. Vy však, čo ste opustili Pána, čo ste zabudli na môj svätý vrch, čo ste, prestierali stôl pre Gada a napĺňali nápoj Ménimu, určím vás pod meč, všetci sa zhrbíte na popravu, lebo som volal, a neodpovedali ste, hovoril som, a nepočúvali ste, lež robili ste, čo je v mojich očiach zlé, a vyvolili ste si, čo som nechcel.“ Preto takto hovorí Pán: Hľa, moji sluhovia budú jesť, ale vy budete hladovať, hľa, moji sluhovia budú piť, ale vy budete žízniť, hľa, moji sluhovia sa budú radovať, a vy sa budete hanbiť, hľa, moji sluhovia budú plesať od blaženosti srdca, vy však budete volať od žalosti srdca a kvíliť budete zlomeným duchom. A zanecháte svoje meno ako kliatbu mojim vyvoleným: Pán ťa usmrtí, ale svojich sluhov nazve iným menom. Kto sa bude žehnať na zemi, bude sa žehnať verným Bohom.

Gn 46, 1 – 7

Izrael sa vydal na cestu so všetkým, čo mal, a keď došiel do Bersaby, priniesol obetu Bohu svojho otca Izáka. Tu povedal Boh Izraelovi v nočnom videní: „Jakub, Jakub!“ On odpovedal: „Tu som!“ A on hovoril: „Ja som Boh, Boh tvojho otca. Neboj sa zostúpiť do Egypta, lebo tam z teba urobím veľký národ. Ja sám pôjdem s tebou do Egypta a ja sám ťa aj vyvediem odtiaľ a Jozef ti vlastnou rukou zatlačí oči.“ Potom sa Jakub pobral z Bersaby. A Izraelovi synovia vyložili svojho otca Jakuba aj svoje deti a ženy na vozy, ktoré poslal faraón, aby ho odviezli. Vzali so sebou aj svoje stáda a všetko, čo nadobudli v krajine Kanaán, a tak prišli do Egypta – Jakub a všetko jeho potomstvo s ním: so svojimi synmi a vnukmi, so svojimi dcérami a vnučkami: so všetkým svojím potomstvom prišiel do Egypta.

Prís 23,15 – 24,5

Ak bude múdre tvoje srdce, syn môj, radovať sa bude moje srdce tiež a moje vnútro bude plesať, keď budú tvoje pery správne veci hovoriť. Nech neroznecuje sa tvoje srdce kvôli hriešnikom, no v bázni pred Pánom každý deň, lebo (ti) kynie budúcnosť a tvoja nádej nazmar nevyjde. Počúvaj, syn môj, aby si bol skúsený, a rovnou cestou svoje srdce veď! Nepatri k tým, čo spíjajú sa vínom, ani k tým, ktorí nevedia sa najesť mäsa dosýta. Bo schudobnie pijan i ten, čo sa objedá, a ospanlivosť odieva do handier. Poslúchaj svojho otca, ktorý je ti rodičom, a nepohŕdaj svojou matkou na jej staré dni! Získavaj pravdu a nepredávaj ju, múdrosť, náuku a rozumnosť! Radosťou plesá otec spravodlivého a rodič syna múdreho sa kochá v ňom. Nech kochajú sa v tebe tvoj otec a tvoja mať a nech sa teší tvoja rodička! Daj mi, syn môj, svoje srdce, bár by tvoje oči nachádzali v mojich cestách záľubu! Bo jamou hlbokou je smilnica a úzkou studnicou je cudzoložnica. Aj ona striehne ako zákerník a rozmnožuje medzi ľuďmi tých, čo robia neverne. Kto bedáka? Kto vraví: Jaj!? Ktože sa vadí? Kto sa sťažuje? Kto bez príčiny rany tŕži? Ktože má oči zmútené? Tí, čo sa (dlho) bavia pri víne, čo chodia vychutnávať víno miešané. Nepozeraj ty na víno, jak skvie sa nachovo, ako sa blýska v pohári! Kĺže sa (dolu hrdlom) lahodne, lež naposledok štipne ako had a uhryzne ako zmija. Oči ti budú vidieť veci čudesné a tvoje srdce bude myslieť na pochabosti. Budeš sťa ten, čo na šírave mora spí, ako námorník, čo spí v koši na sťažni. „Nabili ma, a nebolelo ma, natĺkli ma, a nič som necítil. – Kedy sa zobudím? Pôjdem ho hľadať zas.“ Nezáviď ľuďom zlým a nežiadaj si s nimi obcovať! Lebo ich srdce myslí na zbojstvo, ich pery vyslovujú trápenie. Múdrosťou buduje sa dom a rozumnosťou býva upevňovaný. Vedomosťou sa naplňujú komory všakovým hodnotným a krásnym imaním. Múdry chlap je viac ako moc a umný človek viac než sila mohutná.

318. začalo (Hebr 7,26 – 8,2)

Bratia, bolo vhodné, aby sme mali takého veľkňaza: svätého, nevinného, nepoškvrneného, oddeleného od hriešnikov, povýšeného nad nebesia, ktorý nepotrebuje ako veľkňazi deň čo deň prinášať obety najprv za svoje hriechy a potom za hriechy ľudu. On to urobil raz navždy, keď obetoval seba samého. Zákon totiž ustanovuje za veľkňazov ľudí podrobených slabosti, ale slovo prísahy, ktoré odznelo po zákone, ustanovuje Syna, dokonalého naveky. Hlavné z toho, čo hovoríme, je: Máme takého veľkňaza, ktorý si zasadol po pravici trónu Velebnosti v nebesiach ako služobník svätyne a pravého stánku, ktorý postavil Pán, a nie človek.

Jn 36. začalo (10, 9 – 16)

Pán povedal Židom, ktorí k nemu prišli: Ja som brána. Kto vojde cezo mňa, bude spasený; bude vchádzať i vychádzať a nájde pastvu. Zlodej prichádza, len aby kradol, zabíjal a ničil. Ja som prišiel, aby mali život a aby ho mali hojnejšie. Ja som dobrý pastier. Dobrý pastier položí svoj život za ovce. Nájomník a ten, čo nie je pastierom a ovce nie sú jeho, opúšťa ovce a uteká, keď vidí prichádzať vlka, a vlk ich trhá a rozháňa. Veď je nádenník a nezáleží mu na ovciach. Ja som dobrý pastier. Poznám svoje a moje poznajú mňa, ako mňa pozná Otec a ja poznám Otca. Aj svoj život položím za ovce. Mám aj iné ovce, ktoré nie sú z tohto ovčinca. Aj tie musím priviesť a budú počuť môj hlas; a bude jedno stádo a jeden pastier.