« »

Piatok 6. týždňa v Cezročnom období
alebo Siedmich svätých zakladateľov rehole Služobníkov Panny Márie
(ľubovoľná spomienka)

R.: Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi.
Aleluja, aleluja, aleluja. Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca.

Kniha Genezis   −   Gn 11, 1-9

1 Mesto sa volá Bábel; lebo tam bola pomätená reč celej zeme

Na celej zemi bol jeden jazyk a rovnaká reč.

Keď sa ľudia pohli z východu, našli rovinu v krajine Sennaar a usadili sa na nej.

Povedali si: „Poďte, narobíme tehál a vypálime ich v ohni.“ Tehlu používali namiesto kameňa a namiesto malty asfalt.

Potom povedali: „Poďte, postavíme si mesto a vežu, ktorej vrchol bude siahať do neba. A urobíme si meno, aby sme sa nerozptýlili po celej zemi.“

Pán však zostúpil, aby sa podíval na mesto a vežu, ktorú stavali ľudia, a povedal: „Hľa, sú jeden národ a všetci hovoria jedným jazykom. Toto je začiatok ich činov a už im nebude ťažko urobiť, čo si zaumienili. Poďte, zostúpime a pomätieme tam ich reč, aby nik nerozumel reči druhého.“ Tak ich Pán odtiaľ rozptýlil po celej zemi a mesto prestali stavať. Preto sa ono volá Bábel. Lebo tam bola pomätená reč celej zeme a Pán ich odtiaľ rozptýlil po celej zemi.

Kniha žalmov   −   Ž 33, 10-11. 12-13. 14-15

R.: Blažený ľud, ktorý patrí Pánovi.
Pán marí úmysly pohanov, *
navnivoč privádza myšlienky národov.
Ale Pánov úmysel trvá naveky, *
myšlienky jeho srdca z pokolenia na pokolenie. R.
Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, *
blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.
Pán hľadí z neba *
a vidí všetkých ľudí. R.
Pozerá z miesta, kde prebýva, *
na všetkých obyvateľov zeme,
on, čo každému osve utvoril srdce *
a chápe všetky ich skutky. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 8, 34 – 9, 1

Aleluja, aleluja, aleluja. Nazval som vás priateľmi, hovorí Pán; pretože som vám oznámil všetko, čo som počul od svojho otca.
Kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho

Ježiš zavolal k sebe zástup aj učeníkov a povedal im: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma.

Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa a pre evanjelium, zachráni si ho.

Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?!

Lebo za čo vymení človek svoju dušu?!

Kto sa bude hanbiť za mňa a za moje slová pred týmto cudzoložným a hriešnym pokolením, za toho sa bude hanbiť aj Syn človeka, keď príde v sláve svojho Otca so svätými anjelmi.“

A povedal im: „Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia, že Božie kráľovstvo prichádza s mocou.“