« »

5. nedeľa v Cezročnom období

R.: Spravodlivým žiari svetlo v temnotách. alebo Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.

Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 58, 7-10

Ako zora vyrazí tvoje svetlo

Toto hovorí Pán: „Lám hladnému svoj chlieb, bedárov bez prístrešia zaveď do svojho domu. Ak uvidíš nahého, zaodej ho a pred svojím blížnym sa neskrývaj.

Vtedy ako zora vyrazí tvoje svetlo a rana sa ti rýchlo zahojí. Pred tebou pôjde tvoja spravodlivosť a Pánova sláva za tebou. Vtedy budeš volať a Pán ti odpovie, budeš kričať o pomoc a on ti povie: ‚Tu som.‘

Ak odstrániš zo svojho stredu utláčanie a prestaneš ukazovať prstom a hovoriť bezbožne, ak dáš svoj chlieb hladnému a nasýtiš dušu ubitú, vtedy zažiari vo tmách tvoje svetlo a tvoja temnota bude ako poludnie.“

Kniha žalmov   −   Ž 112, 4-5. 6-7. 8a+9

R.: Spravodlivým žiari svetlo v temnotách. alebo Aleluja.
Spravodlivým žiari svetlo v temnotách, *
milosrdný, milostivý a spravodlivý.
V obľube je človek, čo sa zľutúva a rád pomáha, *
čo svoj majetok čestne spravuje; R.
nikdy nezakolíše. *
Vo večnej pamäti bude spravodlivý,
nebude sa báť zlej zvesti. *
Jeho srdce je pevné, dôveruje v Pána, R.
bezpečné je jeho srdce, nebojí sa. *
Rozdeľuje a dáva chudobným;
jeho dobročinnosť potrvá naveky *
a jeho moc a sláva budú stále rásť. R.

Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 2, 1-5

Zvestoval som vám tajomstvo ukrižovaného Krista

Keď som prišiel k vám, bratia, neprišiel som vám zvestovať Božie tajomstvo vysokou rečou alebo múdrosťou. Rozhodol som sa, že nechcem medzi vami vedieť nič iné, iba Ježiša Krista, a to ukrižovaného.

A bol som u vás slabý, bojazlivý a veľmi prestrašený. Moja reč a moje ohlasovanie nespočívali v presvedčivých a múdrych slovách, ale v prejavoch Ducha a moci, aby sa vaša viera nezakladala na ľudskej múdrosti, ale na Božej moci.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 5, 13-16

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som svetlo sveta, hovorí Pán; kto mňa nasleduje, bude mať svetlo života.
Vy ste svetlo sveta

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vy ste soľ zeme. Ak soľ stratí chuť, čím ju osolia? Už nie je na nič, len ju vyhodiť von, aby ju ľudia pošliapali.

Vy ste svetlo sveta. Mesto postavené na návrší sa nedá ukryť. Ani lampu nezažnú a nepostavia pod mericu, ale na svietnik, aby svietila všetkým, čo sú v dome.

Nech tak svieti vaše svetlo pred ľuďmi, aby videli vaše dobré skutky a oslavovali vášho Otca, ktorý je na nebesiach.“