« »

Piatok po 3. adventnej nedeli

R.: Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy.
Aleluja, aleluja, aleluja. Príď, Pane, navštív nás v pokoji, aby sme sa radovali z celého srdca pred tebou.

Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 56, 1-3b. 6-8

Môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy

Toto hovorí Pán: „Zachovajte právo, konajte spravodlivo, lebo je blízko moja spása, už príde, aj moja spravodlivosť, už sa zjaví.“

Blažený muž, ktorý takto robí, blažený človek, čo sa toho drží, čo zachováva sobotu bez znesvätenia, čo bdie nad svojou rukou, aby nerobila zle. Nech nevraví cudzinec, ktorý lipne k Pánovi: „Pán ma vylúči zo svojho ľudu.“

„A cudzincov, čo sa vinú k Pánovi, čo si ho ctia, čo milujú jeho meno a čo mu slúžia, všetkých, čo zachovávajú sobotu bez znesvätenia a pridŕžajú sa mojej zmluvy, privediem na svoj svätý vrch a naplním ich radosťou v mojom dome modlitby. Ich žertvy a ich obety mi budú potešením na mojom oltári; veď môj dom sa bude volať domom modlitby pre všetky národy.“

Hovorí Pán, Boh, ktorý zhromažďuje rozptýlených z Izraela: „K jeho zhromaždeným zhromaždím ešte ďalších.“

Kniha žalmov   −   Ž 67, 2-3. 5. 7-8

R.: Bože, nech ťa velebia národy, nech ťa velebia všetky národy.
Bože, buď nám milostivý a žehnaj nás; *
a tvoja tvár nech žiari nad nami,
aby sa tvoja cesta stala známou na zemi *
a tvoja spása medzi všetkými národmi. R.
Nech sa tešia a jasajú národy, †
že spravodlivo súdiš ľudí *
a spravuješ národy na zemi. R.
Zem vydala svoj plod; *
nech nás požehná Boh, náš Boh;
nech nás Boh požehná *
a nech si ho ctia všetky končiny zeme. R.

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 5, 33-36

Aleluja, aleluja, aleluja. Príď, Pane, navštív nás v pokoji, aby sme sa radovali z celého srdca pred tebou.
Ján je lampa, ktorá horí a svieti

Ježiš povedal Židom: „Vy ste poslali k Jánovi a on vydal svedectvo pravde. Lenže ja neprijímam svedectvo od človeka, ale toto hovorím preto, aby ste vy boli spasení. On bol lampa, ktorá horí a svieti, a vy ste sa chceli chvíľu veseliť v jeho svetle.

Ja mám väčšie svedectvo, ako je Jánovo: skutky, ktoré mi dal vykonať Otec. Tieto skutky, ktoré konám, svedčia o mne, že ma poslal Otec.“