« »

30. nedeľa v Cezročnom období

R.: Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.
Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou. A nám odovzdal slovo zmierenia.

Kniha Sirachovcova   −   Sir 35, 15b-17. 20-21

Modlitba pokorného prenikne oblaky

Pán je sudca a pred ním sláva osoby nič neznamená.

Nedáva prednosť nikomu pred chudobným, vypočuje modlitbu ukrivdeného.

Neopovrhne prosbami siroty ani vdovou, keď vylieva svoj bôľ.

Kto sa korí Bohu, bude láskavo prijatý a jeho prosba vystúpi k oblakom.

Modlitba pokorného prenikne oblaky a nebude spokojná, kým ta nedôjde.

Nevzdiali sa, kým Najvyšší nezhliadne a spravodlivý sudca nevynesie rozsudok.

Kniha žalmov   −   Ž 34, 2-3. 17-18. 19+23

R.: Úbožiak zavolal a Pán ho vyslyšal.
Pána chcem velebiť v každom čase, *
moje ústa budú ho vždy chváliť.
V Pánovi sa bude chváliť moja duša; *
nechže to počujú pokorní a nech sa tešia. R.
Tvár Pánova sa odvracia od tých, čo robia zlo, *
a vyhladzuje ich pamiatku zo zeme.
Spravodliví volali a Pán ich vyslyšal *
a vyslobodil ich zo všetkých tiesní. R.
Pán je pri tých, čo majú srdce skrúšené, *
a zachraňuje zlomených na duchu.
Pán vykúpi duše svojich služobníkov, *
nebudú potrestaní tí, čo v neho dúfajú. R.

Druhý list Timotejovi   −   2 Tim 4, 6-8. 16-18

Už mám pripravený veniec spravodlivosti

Milovaný, ja mám vyliať svoju krv na obetu, nastáva čas môjho odchodu. Dobrý boj som bojoval, beh som dokončil, vieru som zachoval. Už mám pripravený veniec spravodlivosti, ktorý mi v onen deň dá Pán, spravodlivý sudca; a nielen mne, ale aj všetkým, čo milujú jeho príchod.

Keď som sa prvý raz bránil, nebol pri mne nik; všetci ma opustili. Nech sa im to nepočíta. Ale Pán stál pri mne a posilňoval ma, aby sa cezo mňa naplnilo ohlasovanie a aby ho počuli všetky národy; a bol som vyslobodený z tlamy leva.

Pán ma vyslobodí zo všetkého zla a zachráni ma pre svoje nebeské kráľovstvo. Jemu sláva na veky vekov. Amen.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 18, 9-14

Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou. A nám odovzdal slovo zmierenia.
Mýtnik odišiel domov ospravedlnený, a nie farizej

Tým, čo si namýšľali, že sú spravodliví, a ostatnými pohŕdali, povedal Ježiš toto podobenstvo: „Dvaja ľudia vstúpili do chrámu modliť sa. Jeden bol farizej, druhý mýtnik.

Farizej sa postavil a takto sa v sebe modlil: ‚Bože, ďakujem ti, že nie som ako ostatní ľudia: vydierači, nespravodlivci, cudzoložníci alebo aj ako tento mýtnik. Postím sa dva razy do týždňa, dávam desiatky zo všetkého, čo mám.‘

Mýtnik stál celkom vzadu a neodvážil sa ani oči k nebu zdvihnúť, ale bil sa do pŕs a hovoril: ‚Bože, buď milostivý mne hriešnemu.‘

Hovorím vám: Tento odišiel domov ospravedlnený, a nie tamten. Lebo každý, kto sa povyšuje, bude ponížený, a kto sa ponižuje, bude povýšený.“