« »

Piatok 28. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Kalixta I., pápeža a mučeníka
(ľubovoľná spomienka)

R.: Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.
Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.

List Efezanom   −   Ef 1, 11-14

Už prv sme dúfali v Krista a vy ste v ňom boli označení pečaťou Ducha Svätého

Bratia, v Kristovi sme sa stali dedičmi predurčenými podľa rozhodnutia toho, ktorý všetko koná podľa rady svojej vôle, aby sme boli na chválu jeho slávy my, čo sme už prv dúfali v Krista.

V ňom ste boli aj vy, keď ste počuli slovo pravdy, evanjelium o svojej spáse, a keď ste v neho uverili, označení pečaťou prisľúbeného Ducha Svätého, ktorý je závdavkom nášho dedičstva na vykúpenie tých, ktorých si získal, na chválu jeho slávy.

Kniha žalmov   −   Ž 33, 1-2. 4-5. 12-13

R.: Blažený ľud, ktorý si Pán vyvolil za dedičstvo.
Plesajte, spravodliví, v Pánovi; *
statočným sluší spievať pieseň chvály.
Oslavujte Pána citarou, *
hrajte mu na desaťstrunovej lutne. R.
Lebo Pánovo slovo je pravdivé *
a verné všetko jeho konanie.
Miluje spravodlivosť a právo; *
milosti Pánovej plná je zem. R.
Blažený národ, ktorého Bohom je Pán, *
blažený ľud, ktorý si on vyvolil za dedičstvo.
Pán hľadí z neba *
a vidí všetkých ľudí. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 12, 1-7

Aleluja, aleluja, aleluja. Tvoje milosrdenstvo, Pane, nech je nad nami, ako dúfame v teba.
Vy máte aj všetky vlasy na hlave spočítané

Ježiša obstúpili také zástupy, že skoro jeden po druhom šliapali. On začal hovoriť najprv svojim učeníkom: „Chráňte sa kvasu farizejov, čiže pokrytectva. Veď nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Lebo čo ste povedali vo tme, bude počuť na svetle, a čo ste pošepli v izbách do ucha, bude sa rozhlasovať zo striech.

Vám, svojim priateľom, hovorím: Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, a potom už nemajú čo urobiť! Ukážem vám, koho sa máte báť. Bojte sa toho, ktorý keď zabije, má moc uvrhnúť do pekla! Áno, hovorím vám: Tohoto sa bojte!

Nepredáva sa päť vrabcov za dva haliere? A Boh ani na jedného z nich nezabudne. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané.

Nebojte sa, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov!“