« »

Piatok 18. týždňa v Cezročnom období
alebo Výročie posviacky hlavnej mariánskej baziliky v Ríme
(ľubovoľná spomienka)

R.: Pane, zľutuj sa nad svojimi služobníkmi.
Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
R.: Požehnaná si, Panna Mária, nad všetky ženy na svete.
Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Kniha proroka Nahuma   −   Nah 2, 1. 3; 3, 1-3. 6-7

Beda krvavému mestu

Hľa, na vrchoch sú nohy posla, ktorý zvestuje pokoj. Júda, sláv svoje sviatky a plň svoje sľuby, lebo už nepôjde cez teba Beliál, veď celkom zahynul. Pán obnoví Jakubovu dôstojnosť ako dôstojnosť Izraela, lebo zbojníci ich spustošili a polámali ich výhonky.

Beda ti, krvavé mesto, si samý podvod, plné koristi! Neprestávaš rabovať. Plieskanie biča, rachot kolies; kone cválajú, vozy hrkocú, jazdci útočia, meče sa mihajú, kopije blýskajú; množstvo zabitých, hromada tiel. Niet konca mŕtvolám; potkýnajú sa o telá.

„Vrhnem na teba špinu a potupou ťa zahrniem; urobím z teba výstrahu. Potom každý, kto ťa uvidí, odskočí od teba a povie: ‚Spustošené je Ninive! Kto by ho ľutoval?! Kde ti mám hľadať tešiteľa?!‘“

Kniha Deuteronómium   −   Dt 32, 35c-36b. 39a-d. 41

R.: Pane, zľutuj sa nad svojimi služobníkmi.
Blízko je deň ich záhuby, *
ich osud sa urýchľuje.
Lebo Pán sa ujme práva svojho ľudu *
a zľutuje sa nad svojimi služobníkmi. R.
Pozrite teraz, že ja jediný som *
a niet Boha okrem mňa;
ja usmrcujem a ja oživujem, *
zraňujem i uzdravujem. R.
Keď nabrúsim svoj blýskavý meč *
a moja ruka chopí sa práva,
pomstím sa svojim nepriateľom, *
a odplatím tým, čo ma nenávidia. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 16, 24-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Za čo vymení človek svoju dušu?!

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!

Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve.“

Zjavenie apoštola Jána   −   Zjv 21, 1-5a

Boh im zotrie z očí každú slzu

Ja, Ján, videl som nové nebo a novú zem, lebo prvé nebo a prvá zem sa pominuli a ani mora už niet. A videl som, ako z neba od Boha zostupuje sväté mesto, nový Jeruzalem, vystrojené ako nevesta, ozdobená pre svojho ženícha. A počul som mohutný hlas od trónu hovoriť: „Hľa, Boží stánok je medzi ľuďmi! A bude medzi nimi prebývať; oni budú jeho ľudom a sám Boh – ich Boh – bude s nimi. Zotrie im z očí každú slzu a už nebude smrti ani žiaľu; ani náreku ani bolesti viac nebude, lebo prvé sa pominulo.“

A ten, čo sedel na tróne, povedal: „Hľa, všetko robím nové.“

Kniha Judita   −   Jdt 13, 18b-e. 19

R.: Požehnaná si, Panna Mária, nad všetky ženy na svete.
Požehnaná si, dcéra, od Boha najvyššieho *
nad všetky ženy na svete.
A zvelebený je Pán, Boh náš, *
ktorý stvoril nebo i zem. R.
Preto nevymizne tvoja chvála zo sŕdc ľudí, †
ktorí si budú naveky pripomínať *
Pánovu silu. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 11, 27-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení sú tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.
Blahoslavený život, ktorý ťa nosil. Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo

Ako Ježiš hovoril zástupom, akási žena zo zástupu pozdvihla svoj hlas a povedala mu: „Blahoslavený život, ktorý ťa nosil, a prsia, ktoré si požíval.“

Ale on povedal: „Skôr sú blahoslavení tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.“