« »

Svätého Alfonza Máriu de’ Liguori, biskupa a učiteľa Cirkvi
(spomienka)

R.: Pane, daj mi poznať tvoju spravodlivosť.
Aleluja, aleluja, aleluja. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.

Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 28, 1-17

Hananiáš, neposlal ťa Pán; ty si tento ľud zavádzal falošnou nádejou

V tom roku, na začiatku panovania judejského kráľa Sedekiáša – v piatom mesiaci štvrtého roku – mi v Pánovom dome v prítomnosti kňazov a všetkého ľudu povedal Azurov syn prorok Hananiáš z Gabaonu: „Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Polámem jarmo babylonského kráľa. Ešte dva roky a ja vrátim na toto miesto všetky nádoby Pánovho domu, ktoré vzal babylonský kráľ Nabuchodonozor z tohoto miesta a odniesol do Babylonu. A Joachimovho syna, judejského kráľa Jechoniáša, i všetkých judejských zajatcov, ktorí odišli do Babylonu, privediem späť na toto miesto, hovorí Pán; lebo polámem jarmo babylonského kráľa.“

Prorok Jeremiáš odpovedal prorokovi Hananiášovi pred kňazmi a pred všetkým ľudom, čo bol v Pánovom dome. Prorok Jeremiáš povedal: „Amen! Nech to Pán urobí! Nech Pán splní tvoje slová, ktoré si prorokoval, že sa vrátia do Pánovho domu nádoby a všetci zajatci z Babylonu na toto miesto.

Ale počuj toto slovo, ktoré ja poviem do tvojich uší i do uší všetkého ľudu. Proroci, čo boli predo mnou a pred tebou od počiatku, predpovedali mnohým krajinám a veľkým kráľovstvám vojnu, nešťastie a mor. O prorokovi, ktorý predpovedá pokoj, sa zvie, že ho naozaj poslal Pán ako proroka, až keď sa splní jeho prorocké slovo.“

Tu Hananiáš vzal jarmo zo šije proroka Jeremiáša a polámal ho. A pred všetkým ľudom Hananiáš povedal: „Toto hovorí Pán: Takto po dvoch rokoch polámem jarmo babylonského kráľa Nabuchodonozora zo šije všetkých národov.“

A prorok Jeremiáš odišiel svojou cestou.

Keď prorok Hananiáš polámal jarmo zo šije proroka Jeremiáša, zaznelo Jeremiášovi Pánovo slovo: „Choď a povedz Hananiášovi: Toto hovorí Pán: Drevené jarmá si polámal, no namiesto nich urobíš jarmá železné. Lebo toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Železné jarmo položím na šiju všetkých týchto národov, aby slúžili babylonskému kráľovi Nabuchodonozorovi; a budú mu slúžiť; ešte aj poľnú zver som mu dal.“

A prorok Jeremiáš povedal prorokovi Hananiášovi: „Počuj, Hananiáš, neposlal ťa Pán; ty si tento ľud zavádzal falošnou nádejou. Preto Pán hovorí: Vyženiem ťa zo sveta; tohto roku zomrieš, lebo si prevrátene hovoril proti Pánovi.“

A v siedmom mesiaci toho roku prorok Hananiáš zomrel.

Kniha žalmov   −   Ž 119, 29. 43. 79. 80. 95. 102

R.: Pane, daj mi poznať tvoju spravodlivosť.
Odvráť ma od cesty lži *
a milostivo mi daj svoj zákon. R.
Nikdy neodním slovo pravdy z mojich úst, *
veľmi dôverujem tvojim výrokom. R.
Nech sa pridajú ku mne tí, čo sa ťa boja *
a čo poznajú tvoju náuku. R.
Nech sa mi srdce nepoškvrní priestupkom
proti tvojim príkazom, *
aby som sa hanbiť nemusel. R.
Hriešnici striehnu na mňa a chcú ma zahubiť, *
ale ja rozjímam o tvojich príkazoch. R.
Neodkláňam sa od tvojich predpisov, *
lebo ty si mi zákon stanovil. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 14, 13-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Nielen z chleba žije človek, ale z každého slova, ktoré vychádza z Božích úst.
Pozdvihol oči k nebu, dobrorečil a dával chleby učeníkom a učeníci zástupom

Keď Ježiš počul o smrti Jána Krstiteľa, odobral sa odtiaľ loďkou na pusté miesto do samoty. Ale zástupy sa o tom dopočuli a pešo išli z miest za ním. Keď vystúpil a videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi a uzdravoval im chorých.

A keď sa zvečerilo, pristúpili k nemu učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a čas už pokročil. Rozpusť zástupy, nech sa rozídu do dedín kúpiť si jedlo.“

Ale Ježiš im povedal: „Nemusia nikam chodiť; vy im dajte jesť!“

Oni mu vraveli: „Nemáme tu nič, iba päť chlebov a dve ryby.“

On povedal: „Prineste mi ich sem!“

Potom rozkázal, aby si zástupy posadali na trávu. Vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával učeníkom a učeníci zástupom.

Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásť plných košov zvyšných odrobín. A tých, čo jedli, bolo asi päťtisíc mužov okrem žien a detí.