« »

Sobota 15. týždňa v Cezročnom období
alebo Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
(ľubovoľná spomienka)

R.: Pane, nezabúdaj na úbohých.
Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou. A nám odovzdal slovo zmierenia.
R.: Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si nosila Syna večného Otca.
Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení su tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Kniha proroka Micheáša   −   Mich 2, 1-5

Ak sa im zažiada pole, násilne si ho vezmú, ak domy, tak si ich zaberú

Beda tým, čo vymýšľajú neprávosť a snujú zlo na svojich lôžkach! Na rannom úsvite ho uskutočňujú, pretože majú moc v rukách. Ak sa im zažiada pole, násilne si ho vezmú, ak domy, tak si ich zaberú. Napadnú muža i jeho rodinu, človeka a jeho dedičstvo.

Preto Pán hovorí: „Hľa, ja zamýšľam zlo proti tejto čeľadi, z ktorého nevytiahnete svoje šije a nebudete chodiť vypätí, lebo to bude čas nedobrý.

V ten deň vznikne o vás príslovie a bude sa spievať žalospev: ‚Spustošení sme, zničení, na iných prejde dedičstvo môjho ľudu a už mu ho nik nevráti. Neveriaci si delia našu krajinu.‘ Preto už nebudeš mať nikoho, kto by určil podiel v Pánovom zhromaždení.“

Kniha žalmov   −   Ž 10, 1-2. 3-4. 7-8. 14

R.: Pane, nezabúdaj na úbohých.
Pane, prečo si tak ďaleko? *
Prečo sa skrývaš v časoch súženia?
Bezbožný vo svojej pýche sužuje bedára; *
nech sa chytí do nástrah, čo sám zosnoval. R.
Veď hriešnik sa chvastá svojou náruživosťou *
a lakomec sa vychvaľuje.
Hriešnik pohŕda Pánom a namyslene hovorí: *
„Boh nezasahuje; Boha niet.“ R.
Jeho ústa sú plné luhania, klamu a podvodu; *
pod jeho jazykom zločin a násilie.
Sedí na postriežke blízko osád, *
nevinného zákerne zabíja. R.
Ty vidíš, veď ty hľadíš na útrapy a žiaľ *
a berieš ich do svojich rúk.
Na teba sa chudák spolieha *
a sirote pomáhaš. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 12, 14-21

Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou. A nám odovzdal slovo zmierenia.
Pohrozil im, aby ho neprezradili; tak sa splnilo, čo povedal prorok

Farizeji vyšli von a radili sa o Ježišovi, ako ho zahubiť.

Ježiš to vedel, preto odtiaľ odišiel. Mnohí šli za ním a on ich všetkých uzdravil, len im pohrozil, aby ho neprezradili. Tak sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj miláčik, v ktorom mám zaľúbenie. Vložím na neho svojho Ducha a oznámi právo národom. Nebude sa škriepiť, nebude kričať, nik nebude počuť na ulici jeho hlas.

Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, kým neprivedie právo k víťazstvu. V jeho meno budú dúfať národy.“

Kniha proroka Zachariáša   −   Zach 2, 14-17

Raduj sa, dcéra Siona, lebo hľa, ja prichádzam

Plesaj a raduj sa, dcéra Siona, lebo hľa, ja prichádzam a budem bývať uprostred teba, hovorí Pán. V ten deň sa mnohé národy pripoja k Pánovi a budú jeho ľudom. Budem bývať uprostred teba a budeš vedieť, že ma Pán zástupov poslal k tebe.

Pán bude vlastniť Júdu ako svoj podiel vo svätej zemi a znovu si vyvolí Jeruzalem. Nech mlčí pred Pánom každé telo, lebo vstáva zo svojho svätého príbytku.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

R.: Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si nosila Syna večného Otca.
Velebí moja duša Pána *
a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, R.
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. *
Hľa, od tejto chvíle
blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, *
a sväté je jeho meno R.
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie *
s tými, čo sa ho boja.
Ukázal silu svojho ramena, *
rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. R.
Mocnárov zosadil z trónov *
a povýšil ponížených.
Hladných nakŕmil dobrotami *
a bohatých prepustil naprázdno. R.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka, *
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
ako sľúbil našim otcom, *
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 12, 46-50

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení su tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.
Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia

Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. Ktosi mu povedal: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať.“ On však odvetil tomu, čo mu to vravel: „Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“

Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka.“