« »

Štvrtok 13. týždňa v Cezročnom období
alebo Prvých svätých mučeníkov Cirkvi v Ríme
(ľubovoľná spomienka)

R.: Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.
Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou. A nám odovzdal slovo zmierenia.

Kniha proroka Amosa   −   Am 7, 10-17

Choď, prorokuj môjmu ľudu

Amaziáš, kňaz Betela, poslal odkaz izraelskému kráľovi Jeroboamovi: „Amos sa sprisahal proti tebe uprostred Izraelovho domu. Krajina už nemôže zniesť jeho reči, lebo Amos vraví: ‚Jeroboam zomrie pod mečom a Izrael pôjde ako zajatec zo svojej krajiny.‘“

A Amaziáš povedal Amosovi: „Choď, jasnovidec, bež do judejskej krajiny, tam jedz chlieb a tam prorokuj! V Beteli už neprorokuj, lebo tu je kráľova svätyňa a chrám kráľovstva.“

Amos odpovedal Amaziášovi: „Nie som prorok ani žiak proroka; ja som pastier a pestovateľ poľných fíg. No Pán ma vzal od stáda a povedal mi: ‚Choď, prorokuj môjmu ľudu, Izraelu!‘

Preto teraz počuj slovo Pána: Ty hovoríš: ‚Neprorokuj proti Izraelu a netrať slová proti Izákovmu domu!‘ Preto takto hovorí Pán: ‚Tvoja žena bude v meste neviestkou, tvoji synovia a tvoje dcéry padnú pod mečom a tvoje dedičné pole rozdelia meračským povrazom. Ty zomrieš v poškvrnenej krajine a Izrael pôjde ako zajatec zo svojej krajiny.‘“

Kniha žalmov   −   Ž 19, 8. 9. 10. 11

R.: Výroky Pánove sú pravdivé a všetky spravodlivé.
Zákon Pánov je dokonalý, *
osviežuje dušu.
Svedectvo Pánovo je hodnoverné, *
dáva múdrosť maličkým. R.
Rozhodnutia Pánove sú správne, *
potešujú srdce.
Prikázania Pánove sú jasné, *
osvecujú oči. R.
Bázeň pred Pánom je úprimná, *
trvá naveky.
Výroky Pánove sú pravdivé *
a všetky spravodlivé. R.
Vzácnejšie sú než zlato, *
než veľký drahokam,
sladšie sú než med, *
než medové kvapky z plástu. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 9, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou. A nám odovzdal slovo zmierenia.
Oslavovali Boha, ktorý dal takú moc ľuďom

Ježiš nastúpil na loďku, preplavil sa na druhý breh a prišiel do svojho mesta. Tu mu priniesli ochrnutého človeka, ktorý ležal na lôžku. Keď Ježiš videl ich vieru, povedal ochrnutému: „Dúfaj, synu, odpúšťajú sa ti hriechy.“

Vtedy si niektorí zákonníci povedali: „Tento sa rúha.“

Keďže Ježiš poznal ich myšlienky, povedal: „Prečo myslíte zlé vo svojich srdciach? Čo je ľahšie – povedať: ‚Odpúšťajú sa ti hriechy,‘ alebo povedať: ‚Vstaň a choď‘?

Ale aby ste vedeli, že syn človeka má na zemi moc odpúšťať hriechy“ – povedal ochrnutému: „Vstaň, vezmi si lôžko a choď domov!“

A on vstal a odišiel domov.

Keď to zástupy videli, s bázňou oslavovali Boha, ktorý dal takú moc ľuďom.