« »

Streda 12. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Pavlína z Noly, biskupa
alebo Svätých Jána Fishera, biskupa, a Tomáša Mórusa, mučeníkov
(ľubovoľná spomienka)

R.: Ukáž mi, Pane, cestu svojich prikázaní.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán; kto ostáva vo mne, prináša veľa ovocia.

Druhá kniha kráľov   −   2 Kr 22, 8-13; 23, 1-3

Kráľ dal čítať všetky slová knihy zmluvy, nájdenej v Pánovom dome, a uzavrel pred Pánom zmluvu

Veľkňaz Helkiáš povedal pisárovi Safanovi: „V Pánovom chráme som našiel knihu Zákona!“ Helkiáš dal knihu Safanovi a on ju prečítal. Pisár Safan potom išiel ku kráľovi a podal mu správu o splnení rozkazu: „Tvoji sluhovia vysypali peniaze, čo sa našli v chráme, a dali ich vedúcim, ktorí dozerali na práce v Pánovom chráme.“

Okrem toho pisár Safan oznámil kráľovi: „Kňaz Helkiáš mi dal knihu.“

A Safan ju čítal kráľovi. Keď kráľ počul slová knihy Zákona, roztrhol si rúcho a rozkázal kňazovi Helkiášovi, Safanovmu synovi Achikamovi, Michuovmu synovi Achoborovi, pisárovi Safanovi a kráľovmu sluhovi Asaiášovi: „Choďte a pýtajte sa Pána o mne, o ľude a o celom Judsku, o slovách knihy, čo sa našla. Lebo proti nám vzbĺkol Pánov hnev, pretože naši otcovia nepočúvali slová tejto knihy a neurobili to, čo je v nej napísané pre nás.“

Kráľ rozoslal poslov a zhromaždili sa k nemu všetci starší Judska i Jeruzalema. Kráľ vystúpil do Pánovho chrámu a s ním všetci judskí muži a všetci, čo bývali v Jeruzaleme, kňazi, proroci i všetok ľud od najmenšieho po najväčšieho. Dal im čítať všetky slová knihy zmluvy, nájdenej v Pánovom dome, a oni počúvali. Potom si kráľ stal na svoj stupeň a uzavrel pred Pánom zmluvu, že budú kráčať za Pánom: že budú celým srdcom a celou dušou zachovávať jeho príkazy, výroky a predpisy, a tak uskutočnia slová tejto zmluvy, napísané v knihe.

A k zmluve sa pridal všetok ľud.

Kniha žalmov   −   Ž 119, 33. 34. 35. 36. 37. 40

R.: Ukáž mi, Pane, cestu svojich prikázaní.
Pane, ukáž mi cestu svojich prikázaní *
a ja vždy pôjdem po nej. R.
Daj mi chápavosť a ja tvoj zákon zachovám *
a celým srdcom sa ho budem pridŕžať. R.
Priveď ma na chodník svojich príkazov, *
lebo som si ho obľúbil. R.
Nakloň mi srdce k svojej náuke, *
a nie ku chamtivosti. R.
Odvráť mi oči, nech nepozerajú na márnosť; *
na tvojej ceste dopraj mi života. R.
Hľa, túžim za tvojimi príkazmi; *
nuž oživ ma v svojej spravodlivosti. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 7, 15-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Ostaňte vo mne a ja vo vás, hovorí Pán; kto ostáva vo mne, prináša veľa ovocia.
Po ovocí ich poznáte

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Chráňte sa falošných prorokov: prichádzajú k vám v ovčom rúchu, ale vnútri sú draví vlci. Poznáte ich po ovocí. Veď či oberajú z tŕnia hrozná alebo z bodliakov figy?

Tak každý dobrý strom rodí dobré ovocie, kým zlý strom rodí zlé ovocie. Dobrý strom nemôže rodiť zlé ovocie a zlý strom nemôže rodiť dobré ovocie.

Každý strom, ktorý neprináša dobré ovocie, vytnú a hodia do ohňa. Teda po ich ovocí ich poznáte.“