« »

Štvrtok 10. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Efréma, diakona a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)

R.: Tebe, Pane Bože, patrí chválospev na Sione.
Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Prvá kniha kráľov   −   1 Kr 18, 41-46

Eliáš sa modlil a nebo dalo dážď

Eliáš povedal Achabovi: „Vystúp hore, jedz a pi, lebo počuť šum veľkého dažďa.“

Achab vystúpil jesť a piť a Eliáš vyšiel na vrchol Karmelu. Skrčil sa k zemi, tvár si vložil medzi kolená a povedal svojmu sluhovi: „Choď hore a pozri sa smerom k moru!“ On šiel a keď sa rozhliadol, povedal: „Nie je tam nič.“ Povedal mu: „Vráť sa sedem ráz!“ Na siedmy raz povedal: „Vidím, ako od mora vystupuje malý obláčik ako mužská dlaň.“ Nato mu povedal: „Choď a povedz Achabovi: Priahaj a choď dolu, aby ťa nezachytil dážď!“

Medzitým sa nebo zatiahlo oblakmi, strhol sa vietor a spustil sa veľký dážď. Achab sadol do voza a odišiel do Jezraela. Na Eliáša sa zniesla Pánova ruka, opásal si bedrá a utekal pred Achabom, až kým neprišiel do Jezraela.

Kniha žalmov   −   Ž 65, 10a-d. 10e-11. 12-13

R.: Tebe, Pane Bože, patrí chválospev na Sione.
Navštevuješ zem a dávaš jej vlahu, *
zveľaďuješ jej bohatstvo.
Božia rieka je plná vody; *
ľuďom pripravuješ zrno. R.
Takto sa staráš o zem: †
zvlažuješ jej brázdy a vyrovnávaš hrudy, *
skrypruješ ju dažďami a požehnávaš jej rastliny. R.
Rok korunuješ svojou dobrotou, *
kade prejdeš, všade je hojnosť.
Pašienky púšte vlaha zarosí *
a pahorky sa opášu plesaním. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 5, 20-26

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.
Choď sa najprv zmieriť so svojím bratom

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ak vaša spravodlivosť nebude väčšia ako spravodlivosť zákonníkov a farizejov, nevojdete do nebeského kráľovstva.

Počuli ste, že otcom bolo povedané: ‚Nezabiješ!‘ Kto by teda zabil, pôjde pred súd.

No ja vám hovorím: Pred súd pôjde každý, kto sa na svojho brata hnevá. Kto svojmu bratovi povie: ‚Hlupák,‘ pôjde pred veľradu. A kto mu povie: ‚Ty bohapustý blázon,‘ pôjde do pekelného ohňa.

Keď teda prinášaš dar na oltár a tam si spomenieš, že tvoj brat má niečo proti tebe, nechaj svoj dar tam pred oltárom a choď sa najprv zmieriť so svojím bratom; až potom príď a obetuj svoj dar.

Pokonaj sa včas so svojím protivníkom, kým si s ním na ceste, aby ťa protivník nevydal sudcovi a sudca strážnikovi a aby ťa neuvrhli do väzenia. Veru, hovorím ti: Nevyjdeš odtiaľ, kým nezaplatíš do ostatného haliera.“