« »

PRIKÁZANÝ SVIATOK – Najsvätejšieho Kristovho Tela a Krvi
(slávnosť)

R.: Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.
– nie je prikázaná – možno spievať celú, alebo od slov *Hľa chlieb z neba…
Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorí Pán; kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky.

Kniha Genezis   −   Gn 14, 18-20

Priniesol chlieb a víno

Melchizedech, kráľ Salema, priniesol chlieb a víno. Bol totiž kňazom najvyššieho Boha. Požehnal Abrama slovami: „Nech Abrama požehná najvyšší Boh, ktorý stvoril nebo i zem. Nech je zvelebený najvyšší Boh, ktorý ti vydal do rúk tvojich nepriateľov.“

Abram mu potom dal desiatok zo všetkého.

Kniha žalmov   −   Ž 110, 1. 2. 3. 4

R.: Kriste, ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.
Pán povedal môjmu Pánovi: *
„Seď po mojej pravici,
kým nepoložím tvojich nepriateľov *
za podnožku tvojim nohám.“ R.
Moc tvojho žezla rozšíri Pán zo Siona: *
panuj uprostred svojich nepriateľov. R.
Odo dňa tvojho narodenia patrí ti vláda †
v posvätnej nádhere. *
Splodil som ťa ako rosu pred východom zornice. R.
Pán prisahal a nebude ľutovať: *
„Ty si kňaz naveky podľa radu Melchizedechovho.“ R.

Prvý list Korinťanom   −   1 Kor 11, 23-26

Vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť

Bratia, ja som od Pána prijal, čo som vám aj odovzdal, že Pán Ježiš v tú noc, keď bol zradený, vzal chlieb, vzdával vďaky, lámal ho a povedal: „Toto je moje telo, ktoré je pre vás; toto robte na moju pamiatku.“

Podobne po večeri vzal kalich a hovoril: „Tento kalich je nová zmluva v mojej krvi. Toto robte, kedykoľvek ho budete piť, na moju pamiatku.“

A tak vždy, keď budete jesť tento chlieb a piť tento kalich, zvestujete Pánovu smrť, kým nepríde.

Sekvencia

Chváľ, Sione, Spasiteľa,
chváľ Pastiera, Živiteľa,
v hymnách, piesňach hlas svoj zvýš.

Koľko máš síl, toľko snaž sa:
tak je veľká jeho krása,
že ju chváliť nestačíš.

Živý chlieb, čo život dáva,
dnes naozaj podľa práva
ospevovať treba nám.

Ten chlieb nad večerným stolom
lámal dvanásť apoštolom
skutočne náš drahý Pán.

Buď mu chvála, plná, jasná,
slávnosť príjemná a krásna,
v srdci vrúcne plesanie.

Nech dnes prvé stolovanie,
čo si ustanovil, Pane,
úctu od nás dostane.

Hostina nového Kráľa
Baránka nám darovala;
koniec starej slávnosti.

Po starých, hľa, nové časy,
pravda tôňu iste zhasí,
svetlo noc von vyhostí.

Čo sám Kristus obetoval,
chcel, by kňaz vždy obnovoval
na pamiatku jeho rán.

Tak sme Cirkvou poučení,
že sa chlieb a víno zmení
na obetu spásy nám.

Kresťanom sa veriť dáva,
že sa z chleba telo stáva,
víno sa v krv zmeňuje.

Čo zrak nezrie, nevie hlava,
overí nám viera pravá,
čo moc vecí zvyšuje.

Rozličnými pod spôsobmi,
znakmi, nie však podstatami
ukrytý je pravý Boh.

Telo je sa, krv sa pije:
Kristus celý stále žije
v obidvoch tých spôsoboch.

Ak ho prijmeš, vždy je celý,
neláme sa, nerozdelí,
celý sa vždy požíva.

Tisíce ho prijímajú,
však celého všetci majú,
z celku sa neodníma.

Dobrí aj zlí prijímajú,
nerovnaký údel majú:
život, buď odsúdenie.

Život dobrým, smrť zas hriešnym;
hľa, jak účinok rozličný
pôsobí prijímanie.

Keď sa chlieb sviatostný láme,
v každej časti požívame
telo Pána v celosti.

Podstata je nezmenená,
len v znaku je táto zmena;
zostáva moc sviatosti.

* Hľa, chlieb z neba, chlieb anjelov,
stal sa ľuďom živým chlebom,
nedajme ho zneuctiť.

Zobrazený v Izákovi,
spodobený v baránkovi,
v manne danej na púšti.

Pastier dobrý, chlieb náš pravý,
zmiluj sa, ó, preláskavý

Ježiš, pas nás, chráň nás v zdraví,
vezmi si nás do výšavy,
nech tiež zrieme zem živých.

Všetko vieš a možné je ti:
tu nás pasieš, svoje deti;
tam nech stoluje a sedí
každý z nás jak dedič svätý,
brat občanov blažených.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 9, 11b-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorí Pán; kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky.
Jedli a všetci sa nasýtili

Ježiš hovoril zástupom o Božom kráľovstve a uzdravoval tých, čo to potrebovali. Deň sa začal schyľovať. Tu pristúpili Dvanásti a povedali mu: „Rozpusť zástup, nech sa rozídu do okolitých dedín a osád pohľadať si nocľah a jedlo, lebo tu sme na pustom mieste.“

On im povedal: „Vy im dajte jesť!“

Oni vraveli: „Nemáme viac ako päť chlebov a dve ryby; ibaže by sme šli a nakúpili jedlo pre celý tento zástup.“ Bolo tam asi päťtisíc mužov.

Ale on povedal svojim učeníkom: „Usaďte ich v skupinách asi po päťdesiat!“ Urobili to a všetkých usadili.

Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil nad nimi, lámal ich a dával svojim učeníkom, aby ich predkladali zástupu. I jedli a všetci sa nasýtili, ba ešte sa nazbieralo dvanásť košov odrobín, čo po nich zostali.