« »

Streda po 3. adventnej nedeli

R.: Roste, nebesia, z výsosti, z oblakov nech prší spravodlivosť.
Aleluja, aleluja, aleluja. Zodvihni mocne svoj hlas, ty, čo hlásaš radostnú zvesť; hľa Pán, Boh, prichádza so všetkou mocou.

Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 45, 6c-8. 18. 21d-25

Roste, nebesia, z výsosti

„Ja som Pán a nik iný, ja tvorím svetlo a pôsobím tmu, dávam šťastie a dopúšťam nešťastie; ja, Pán, robím toto všetko.

Roste, nebesia, z výsosti, z oblakov nech prší spravodlivosť. Nech sa otvorí zem a zrodí spásu; a spolu s ňou nech vzíde spravodlivosť; ja, Pán, som ju stvoril.“

Toto hovorí Pán, ktorý stvoril nebo; on je Boh, ktorý stvoril zem a stvárnil ju, on ju upevnil. Nestvoril ju, aby bola prázdna, na obývanie ju pripravil: „Ja som Pán a nik iný!

Nie som Pán len ja? Veď nieto Boha okrem mňa. Okrem mňa niet Boha pravého a spásneho. Obráťte sa ku mne a dosiahnete spásu, všetky končiny zeme. Lebo ja som Boh a nik iný!

Na seba samého prisahám: z mojich úst vychádza pravda, neodvolateľné slovo: predo mnou sa skloní každé koleno, mne bude prisahať každý jazyk.“ „Len v Pánovi“ – povedia – „je spása a sila.“ K nemu prídu, a zahanbia sa všetci, čo sa mu protivia: v Pánovi dosiahnu spásu a slávu všetci potomci Izraela.

Kniha žalmov   −   Ž 85, 9ab+10. 11-12. 13-14

R.: Roste, nebesia, z výsosti, z oblakov nech prší spravodlivosť.
Budem počúvať, čo povie Pán, Boh; *
on ohlási pokoj svojmu ľudu a svojim svätým.
Naozaj: blízko je spása tým, čo sa ho boja, *
a jeho sláva bude prebývať v našej krajine. R.
Milosrdenstvo a vernosť sa stretnú navzájom, *
spravodlivosť a pokoj sa pobozkajú.
Vernosť vyrastie zo zeme, *
spravodlivosť zhliadne z neba. R.
Veď Pán dá požehnanie *
a svoje plody vydá naša zem.
Pred ním bude kráčať spravodlivosť *
a po stopách jeho krokov spása. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 7, 19-23

Aleluja, aleluja, aleluja. Zodvihni mocne svoj hlas, ty, čo hlásaš radostnú zvesť; hľa Pán, Boh, prichádza so všetkou mocou.
Oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli

Ján si zavolal dvoch zo svojich učeníkov a poslal ich k Pánovi s otázkou: „Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?“

Keď muži k nemu prišli, povedali: „Poslal nás k tebe Ján Krstiteľ a pýta sa: ‚Ty si ten, ktorý má prísť, alebo máme čakať iného?‘“

Práve v tú hodinu uzdravil mnohých z neduhov, chorôb a od zlých duchov a mnohým slepým daroval zrak. A tak im odpovedal: „Choďte a oznámte Jánovi, čo ste videli a počuli: Slepí vidia, chromí chodia, malomocní sú čistí, hluchí počujú, mŕtvi vstávajú a chudobným sa hlása evanjelium. A blahoslavený je, kto sa na mne nepohorší.“