« »

Svätej Alžbety Uhorskej, rehoľníčky
(spomienka)

R.: Pán je môj ochranca, on ma udržuje.
Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás miloval a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

Druhá kniha Machabejcov   −   2 Mach 6, 18-31

Zanechám strhujúci príklad, aby statočne podstúpili hrdinskú smrť za sväté zákony

Istého Eleazara, jedného z popredných zákonníkov, muža v pokročilom veku, a predsa krásneho výzoru, nútili jesť bravčové mäso, pričom mu násilne otvárali ústa. Ale on volil radšej slávnu smrť ako potupný život. Mäso vypľul a sám podišiel k mučidlu.

Tak sa majú správať všetci, čo sa rozhodli, že ani neokúsia, čo nie je dovolené, pri všetkej láske k svojmu životu.

Tí, čo viedli nezákonnú obetnú hostinu, pre dávnu známosť odviedli tohto muža bokom a potajomky ho nahovárali, aby si priniesol mäso, aké smie jesť; môže si ho sám pripraviť a tváriť sa, že je obetné mäso podľa kráľovho rozkazu, aby sa takto zachránil od smrti, že budú k nemu pre jeho dávne priateľstvo ohľaduplní. Ale on urobil krásne rozhodnutie, hodné svojho veku a stareckej vážnosti, úctyhodných šedín a vynikajúceho života od mladi; a celkom dôsledne podľa svätého Bohom daného zákona vyhlásil, aby ho radšej na smrť poslali.

Odpovedal: „Nie je dôstojné pretvarovať sa v našom veku, lebo mnohí mladíci by si mohli myslieť, že deväťdesiatročný Eleazar prešiel k cudziemu náboženstvu, a mohla by ich pomýliť moja pretvárka pre kúsok nestáleho života. A tak by som zvolal na svoju starobu len kliatbu a hanbu. Lebo keby som teraz aj unikol ľudským mukám, rukám Všemohúceho neuniknem ani živý ani mŕtvy. Preto chcem teraz zomrieť ako muž a ukážem, že som hoden staroby, a mladíkom zanechám strhujúci príklad, aby ochotne a statočne podstúpili hrdinskú smrť za posvätné a sväté zákony.“ Ako to povedal, hneď šiel k mučidlu.

Tí, čo ho viedli, hoci krátko predtým boli k nemu milí, teraz zúrili, lebo si mysleli, že hovoril ako šialený.

Keď už pod ranami skonával, uprostred stonov povedal: „Pán vo svojej svätej múdrosti vie, že hoci som mohol uniknúť smrti, znášam na tele kruté muky bičovania, ale moja duša ich vďačne znáša z bázne voči nemu.“

Tak dokonal a zanechal svoju smrť nielen mladíkom, ale väčšine národa ako vzor zmužilosti a pamiatku statočnosti.

Kniha žalmov   −   Ž 3, 2-3. 4-5. 6-7

R.: Pán je môj ochranca, on ma udržuje.
Pane, jak mnoho je tých, čo ma sužujú! *
Mnohí povstávajú proti mne.
Mnohí o mne hovoria: *
„Boh mu nepomáha.“ R.
Ale ty, Pane, si môj ochranca, *
moja sláva, čo mi hlavu vztyčuje.
Hlasne som volal k Pánovi *
a on mi odpovedal zo svojho svätého vrchu. R.
A ja som sa uložil na odpočinok a usnul som, *
prebudil som sa, lebo Pán ma udržuje.
nebudem sa báť tisícov ľudí, čo ma obkľučujú. *
Povstaň, Pane; zachráň ma, Bože môj. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 19, 1-10

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás miloval a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.
Dnes prišla spása do tohoto domu

Ježiš vošiel do Jericha a prechádzal cezeň. A tu muž, menom Zachej, ktorý bol hlavným mýtnikom a bol bohatý, zatúžil vidieť Ježiša, kto to je, ale nemohol pre zástup, lebo bol malej postavy. Bežal teda napred a vyšiel na planý figovník, aby ho uvidel, lebo práve tade mal ísť.

Keď Ježiš prišiel na to miesto, pozrel sa hore a povedal mu: „Zachej, poď rýchlo dolu, lebo dnes musím zostať v tvojom dome!“ On chytro zišiel a prijal ho s radosťou.

Keď to videli, všetci šomrali: „Vošiel k hriešnemu človekovi!“

Ale Zachej vstal a povedal Pánovi: „Pane, polovicu svojho majetku dám chudobným a ak som niekoho oklamal, vrátim štvornásobne.“

Ježiš mu povedal: „Dnes prišla spása do tohoto domu. Veď aj on je Abrahámovým synom. Lebo Syn človeka prišiel hľadať a zachrániť, čo sa stratilo.“

KOŠICE: Svätej Alžbety Uhorskej, rehoľníčky – titul katedrály
(slávnosť)

Prvé čítanie a žalm vybrať zo spoločnej časti svätých žien – L III, 772 n.
Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Prvý Jánov list   −   1 Jn 3, 14-18

Aj my sme povinní dávať život za bratov

Milovaní, my vieme, že sme prešli zo smrti do života, lebo milujeme bratov. Kto nemiluje, ostáva v smrti. Každý, kto nenávidí svojho brata, je vrah. A viete, že ani jeden vrah nemá v sebe večný život.

Čo je láska, poznali sme z toho, že on položil za nás svoj život. Aj my sme povinní dávať život za bratov.

Ak má niekto pozemský majetok a vidí brata v núdzi, a srdce si pred ním zatvorí, ako v ňom môže ostávať Božia láska?

Deti moje, nemilujme len slovom a jazykom, ale skutkom a pravdou.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 6, 27-38

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.
Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec!

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Vám, ktorí ma počúvate, hovorím: Milujte svojich nepriateľov, robte dobre tým, čo vás nenávidia, žehnajte tým, čo vás preklínajú, a modlite sa za tých, čo vás potupujú!

Tomu, kto ťa udrie po líci, nadstav aj druhé. A tomu, kto ti berie plášť, neodopri ani šaty. Každému, kto ťa prosí, daj a ak ti niekto niečo vezme, nežiadaj to naspäť. Ako chcete, aby ľudia robili vám, tak robte aj vy im!

Ak milujete tých, ktorí vás milujú, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici milujú tých, čo ich milujú. Ak robíte dobre tým, čo vám dobre robia, akúže máte zásluhu? Veď to isté robia aj hriešnici. A ak požičiavate tým, od ktorých to dúfate dostať naspäť, akúže máte zásluhu? Veď aj hriešnici požičiavajú hriešnikom, aby dostali naspäť to isté.

Ale milujte svojich nepriateľov, dobre robte, požičiavajte a nič za to nečakajte! Tak bude vaša odmena veľká a budete synmi Najvyššieho, lebo on je dobrý aj k nevďačným a zlým.

Buďte milosrdní, ako je milosrdný váš Otec! Nesúďte a nebudete súdení! Neodsudzujte a nebudete odsúdení! Odpúšťajte a odpustí sa vám! Dávajte a dajú vám: mieru dobrú, natlačenú, natrasenú, vrchovatú vám dajú do lona. Lebo akou mierou budete merať vy, takou sa nameria aj vám.“