« »

Svätého Martina z Tours, biskupa
(spomienka)

R.: Boh bude súdiť malých i mocných.
Aleluja, aleluja, aleluja. Pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!

Kniha Múdrosti   −   Múd 6, 1-11

Počúvajte, králi, aby ste sa naučili múdrosti

Počúvajte, králi, a buďte chápaví; učte sa, panovníci celého sveta. Napnite sluch, vy, čo vládnete nad masami, čo si zakladáte na zástupoch národov.

Svoju moc máte od Pána a vládu od Najvyššieho. On sa vás bude pýtať na vaše skutky a skúmať bude vaše myšlienky. Lebo ste boli služobníkmi jeho kráľovstva, a nesúdili ste spravodlivo, nezachovávali ste zákon, ani ste nekonali podľa Božej vôle.

S hrôzou a rýchle na vás príde, lebo tých, čo vládnu, postihne prísny súd.

Veď malému človeku sa priznáva zľutovanie, ale mocní budú neúprosne vypočúvaní. Lebo Boh neustúpi pred nijakou osobou, ani sa nezľakne ničej veľkosti; veď on stvoril malého i veľkého a rovnako sa stará o všetkých. Ale na mocných čaká prísny súd.

Teda vám, králi, sú určené tieto moje slová, aby ste sa naučili múdrosti a nepadli. Lebo tí, čo sväto strážia sväté veci, budú uznaní za svätých, a tí, čo sa to naučia, nájdu obrancu. Dychtite teda po mojich slovách, milujte ich a poučíte sa.

Kniha žalmov   −   Ž 82, 3-4. 6-7

R.: Boh bude súdiť malých i mocných.
„Prisúďte právo bedárom a sirotám, *
spravodlivosť vymáhajte poníženým a chudobným.
Ratujte chudobného *
a núdzneho vysloboďte z rúk hriešnika.“ R.
Povedal som: „Ste bohmi, *
všetci ste synmi Najvyššieho.“
Ale aj vy, ako každý človek, umriete, *
padnete ako každý velikáš. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 17, 11-19

Aleluja, aleluja, aleluja. Pri všetkom vzdávajte vďaky, lebo to je Božia vôľa v Kristovi Ježišovi pre vás!
Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?

Na ceste do Jeruzalema prechádzal Ježiš pomedzi Samáriu a Galileu. Ako vchádzal do ktorejsi dediny, išlo oproti nemu desať malomocných mužov. Zďaleka zastali a hlasne kričali: „Ježišu, učiteľ, zmiluj sa nad nami!“

Keď ich uvidel, povedal: „Choďte, ukážte sa kňazom!“ A ako šli, boli očistení.

Len čo jeden z nich spozoroval, že je uzdravený, vrátil sa a veľkým hlasom velebil Boha. Padol na tvár Ježišovi k nohám a ďakoval mu; a bol to Samaritán.

Ježiš na to povedal: „Neočistilo sa ich desať? A tí deviati sú kde? Nenašiel sa nik okrem tohoto cudzinca, čo by sa bol vrátil a vzdal Bohu slávu?“

A jemu povedal: „Vstaň a choď, tvoja viera ťa uzdravila.“

BRATISLAVA a SPIŠ: Svätého Martina z Tours, biskupa – hlavný patrón a titul katedrál
(sviatok; v katedrále slávnosť)

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.
– druhé čítanie iba v katedrále.
Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 61, 1-3

Pán ma pomazal a poslal ma hlásať evanjelium chudobným

Duch Pána, Boha, je nado mnou, pretože ma Pán pomazal: poslal ma hlásať radostnú zvesť chudobným, uzdraviť skrúšených srdcom, oznámiť zajatým slobodu, väzneným prepustenie, ohlásiť rok milosti Pána a deň pomsty nášho Boha, aby som potešil všetkých zarmútených a tým, čo oplakávajú Sion, dal veniec namiesto popola, olej plesania namiesto smútku, rúcho radosti namiesto ducha skleslého. Budú sa volať dubmi spravodlivosti, sadenicou Pána na jeho oslavu.

Kniha žalmov   −   Ž 89, 2-3. 4-5. 21-22. 25+27

R.: Tvoje milosrdenstvo, Pane, ospevovať budem naveky.
Pánovo milosrdenstvo chcem ospevovať naveky; *
po všetky pokolenia hlásať svojimi ústami tvoju vernosť.
Veď ty si povedal: „Moje milosrdenstvo je ustanovené naveky.“ *
Tvoja vernosť je upevnená v nebesiach. R.
„Zmluvu som uzavrel so svojím vyvoleným, *
svojmu služobníkovi Dávidovi som prisahal:
Naveky zaistím tvoj rod *
a postavím tvoj trón, čo pretrvá všetky pokolenia. R.
Našiel som svojho služobníka Dávida, *
pomazal som ho svojím svätým olejom.
Pevne ho bude držať moja ruka *
a posilňovať moje rameno. R.
S ním bude moja vernosť a milosť *
a v mojom mene povznesie sa jeho moc.
On bude volať ku mne: ‚Ty si môj otec, *
môj Boh a útočište mojej spásy.‘“ R.

Prvý Petrov list   −   1 Pt 5, 1-4

Paste Božie stádo, ktoré je u vás

Milovaní, starších, čo sú medzi vami, prosím ako spolustarší a svedok Kristových utrpení, ale aj účastník jeho slávy, ktorá sa má v budúcnosti zjaviť: Paste Božie stádo, ktoré je u vás; starajte sa oň nie z prinútenia, ale dobrovoľne, podľa Božej vôle, nie pre mrzký zisk, ale ochotne; nie ako páni nad dedičným podielom, ale ako vzor stáda.

A keď sa zjaví Najvyšší pastier, dostanete nevädnúci veniec slávy.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 25, 31-40

Aleluja, aleluja, aleluja. Nové prikázanie vám dávam, hovorí Pán; aby ste sa milovali navzájom, ako som ja miloval vás.

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Až príde Syn človeka vo svojej sláve a s ním všetci anjeli, zasadne na trón svojej slávy. Vtedy sa pred ním zhromaždia všetky národy a on oddelí jedných od druhých, ako pastier oddeľuje ovce od capov. Ovce si postaví sprava a capov zľava.

Potom Kráľ povie tým, čo budú po jeho pravici: ‚Poďte, požehnaní môjho Otca, zaujmite kráľovstvo, ktoré je pre vás pripravené od stvorenia sveta. Lebo som bol hladný a dali ste mi jesť; bol som smädný a dali ste mi piť; bol som pocestný a pritúlili ste ma; bol som nahý a priodeli ste ma; bol som chorý a navštívili ste ma; bol som vo väzení a prišli ste ku mne.‘

Vtedy mu spravodliví povedia: ‚Pane, a kedy sme ťa videli hladného a nakŕmili sme ťa, alebo smädného a dali sme ti piť? Kedy sme ťa videli ako pocestného a pritúlili sme ťa, alebo nahého a priodeli sme ťa? Kedy sme ťa videli chorého alebo vo väzení a prišli sme k tebe?‘

Kráľ im odpovie: ‚Veru, hovorím vám: Čokoľvek ste urobili jednému z týchto mojich najmenších bratov, mne ste urobili.‘“