« »

Svätého Pia z Pietrelciny, kňaza
(spomienka)

R.: Nech je zvelebený Boh, ktorý žije naveky.
Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.

Kniha Ezdrášova   −   Ezd 9, 5-9

Hoci sme otroci, Boh nás neopustil v našej porobe

Ja, Ezdráš, som pri večernej obete premohol svoju skľúčenosť, roztrhol som si rúcho a plášť, hodil som sa na kolená, rozprestrel som svoje ruky k Pánovi, môjmu Bohu, a povedal som: „Bože môj, som zmätený a hanbím sa pozdvihnúť k tebe svoju tvár, lebo nám naše neprávosti prerástli cez hlavu a naše hriechy sa od čias našich otcov nakopili až po nebo. Veľmi sme hrešili až po dnešný deň. Pre naše neprávosti sme my, i naši králi a naši kňazi, vydaní do rúk cudzích kráľov pod meč, do zajatia, za korisť a na verejnú hanbu, ako je to v tento deň.

Teraz sme na chvíľočku našli milosť u Pána, nášho Boha. Náš Boh zachránil naše zvyšky a postavil nám stan na svojom svätom mieste, osvietil naše oči a dal nám trocha pookriať z našej poroby. Lebo sme otroci, ale náš Boh nás neopustil v našej porobe. Naklonil nám priazeň perzských kráľov a oni nám dali pookriať, aby sme mohli postaviť dom nášmu Bohu a obnoviť ho z jeho rozvalín, a dal nám útočište v Judei a v Jeruzaleme.“

Kniha Tobiáš   −   Tob 13, 2c-f. 3-4. 6f-i. 6jk. 6lm

R.: Nech je zvelebený Boh, ktorý žije naveky.
Pretože on trestá aj sa zmilúva, *
on zvrhne až na dno podsvetia
a svojou velebnosťou vyvádza zo záhuby; *
a niet nikoho, kto by jeho ruke unikol. R.
Oslavujte ho, synovia Izraela, pred očami národov, †
lebo on vás roztrúsil medzi ne *
a tam ukázal svoju slávu.
Velebte ho pred všetkým, čo žije, †
lebo náš Pán je aj naším otcom, *
on je naším Bohom po všetky veky. R.
A teraz pozrite, čo s vami urobil, *
a oslavujte ho celým svojím hlasom.
Velebte Pána spravodlivosti *
a chváľte Kráľa vekov. R.
Ja ho oslavujem v krajine môjho vyhnanstva *
a ohlasujem jeho silu a vznešenosť
hriešnemu národu. R.
Obráťte sa, hriešnici, †
a žite spravodlivo pred ním. *
Možno si vás obľúbi a preukáže vám milosrdenstvo. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 9, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Priblížilo sa Božie kráľovstvo. Kajajte sa a verte evanjeliu.
Poslal ich hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých

Ježiš zvolal Dvanástich a dal im silu i moc nad všetkými zlými duchmi a liečiť neduhy.

Potom ich poslal hlásať Božie kráľovstvo a uzdravovať chorých. A povedal im: „Na cestu si neberte nič: ani palicu ani kapsu ani chlieb ani peniaze, ani dvoje šiat nemajte.

Keď vojdete do niektorého domu, ostaňte tam a odtiaľ vychádzajte. Ale keby vás niekde neprijali, odíďte z toho mesta a straste si prach z nôh na svedectvo proti nim.“

Oni šli, chodili po dedinách, všade hlásali evanjelium a uzdravovali.