« »

Štvrtok 24. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Róberta Bellarmína, biskupa a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)

R.: Veľké je tajomstvo tvojej lásky, Pane. alebo Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním, hovorí Pán.

Prvý list Timotejovi   −   1 Tim 4, 12-16

Dávaj pozor na seba a na učenie; tak zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú

Milovaný, nech nik tebou nepohŕda preto, že si mladý; ale buď vzorom veriacim v slove, v správaní, v láske, vo viere, v čistote.

Kým neprídem, venuj sa čítaniu, povzbudzovaniu a vyučovaniu. Nezanedbávaj dar, ktorý je v tebe a ktorý si dostal skrze proroctvo, vkladaním rúk starších. Toto si vezmi k srdcu a tomuto ži, aby tvoj pokrok bol všetkým zrejmý.

Dávaj pozor na seba a na učenie; buď v tom vytrvalý. Lebo ak si budeš takto počínať, zachrániš seba aj tých, čo ťa počúvajú.

Kniha žalmov   −   Ž 111, 7-8. 9. 10

R.: Veľké je tajomstvo tvojej lásky, Pane. alebo Aleluja.
Pravdivé a spravodlivé sú diela jeho rúk. *
Nezrušiteľné sú všetky jeho príkazy,
upevnené naveky, *
založené na pravde a spravodlivosti. R.
Vykúpenie poslal svojmu ľudu, †
zmluvu uzavrel naveky. *
Jeho meno je sväté a vzbudzuje hrôzu; R.
bohabojnosť je počiatok múdrosti †
a múdro robia všetci, čo ju pestujú; *
jeho chvála ostáva naveky. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 7, 36-50

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním, hovorí Pán.
Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje

Ktorýsi farizej pozval Ježiša, aby s ním jedol. On vošiel do farizejovho domu a sadol si k stolu.

V meste bola istá žena, hriešnica. Keď sa dozvedela, že je hosťom vo farizejovom dome, priniesla alabastrovú nádobu s voňavým olejom, s plačom pristúpila zozadu k jeho nohám, začala mu slzami máčať nohy a utierala mu ich svojimi vlasmi, bozkávala mu ich a natierala voňavým olejom.

Keď to videl farizej, ktorý ho pozval, povedal si v duchu: „Keby tento bol prorokom, vedel by, kto a aká je to žena, čo sa ho dotýka, že je to hriešnica.“

Ježiš mu vravel: „Šimon, mám ti niečo povedať.“

On odvetil: „Povedz, Učiteľ!“

„Istý veriteľ mal dvoch dlžníkov. Jeden dlhoval päťsto denárov, druhý päťdesiat. Keďže nemali skadiaľ dlžobu splatiť, odpustil ju obidvom. Ktorý z nich ho bude mať radšej?“

Šimon odpovedal: „Myslím, že ten, ktorému viac odpustil.“

On mu povedal: „Správne usudzuješ.“

Potom sa obrátil k žene a Šimonovi povedal: „Vidíš túto ženu?

Vošiel som do tvojho domu, a nedal si mi vodu na nohy. Ale ona slzami zmáčala moje nohy a svojimi vlasmi ich poutierala.

Nepobozkal si ma. Ale ona odvtedy, ako som vošiel, neprestala mi nohy bozkávať.

Hlavu si mi olejom nepomazal. Ona mi voňavým olejom nohy natrela.

Preto ti hovorím: Odpúšťajú sa jej mnohé hriechy, lebo veľmi miluje. Komu sa menej odpúšťa, menej miluje.“

A jej povedal: „Tvoje hriechy sú odpustené.“

Vtedy tí, čo s ním stolovali, začali si hovoriť: „Ktože je to, že aj hriechy odpúšťa?“

On však povedal žene: „Tvoja viera ťa zachránila. Choď v pokoji!“