« »

Svätého Dominika, kňaza
(spomienka)

R.: Milujem ťa, Pane, ty moja sila.
Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.

Kniha Deuteronómium   −   Dt 6, 4-13

Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým srdcom

Mojžiš povedal ľudu: „Počúvaj, Izrael: Pán, náš Boh, je jediný Pán!

Milovať budeš Pána, svojho Boha, celým svojím srdcom, celou svojou dušou a celou svojou silou.

A tieto slová, ktoré ti ja dnes hovorím, budú v tvojom srdci, budeš ich opakovať svojim synom a hovoriť o nich, či budeš sedieť vo svojom dome alebo cestovať, či budeš líhať alebo vstávať; priviažeš si ich ako znamenie na ruku a budú ako ozdoba medzi tvojimi očami; a napíšeš ich na veraje svojho domu a na svoje brány.

A keď ťa Pán, tvoj Boh, vovedie do krajiny, o ktorej prisahal tvojim otcom Abrahámovi, Izákovi a Jakubovi, že ti dá veľké a pekné mestá, ktoré si ty nestaval, a domy plné bohatstva, ktoré si ty nezhromažďoval, cisterny, ktoré si nekopal, vinice a olivové sady, ktoré si nesadil, keď z nich budeš jesť dosýta, daj si veľký pozor, aby si nezabudol na Pána, ktorý ťa vyviedol z egyptskej krajiny, z domu otroctva.

Boj sa Pána, svojho Boha, len jemu slúž a len v jeho mene prisahaj.“

Kniha žalmov   −   Ž 18, 2-3a. 3b-4. 47+51ab

R.: Milujem ťa, Pane, ty moja sila.
Milujem ťa, Pane, moja sila; *
Pane, opora moja, útočište moje, osloboditeľ môj. R.
Bože môj, moja pomoc, tebe dôverujem; *
ty si môj štít, sila mojej spásy a môj ochranca.
Vzývať budem Pána, lebo jemu patrí chvála, *
a budem zachránený pred nepriateľmi. R.
Nech žije Pán, nech je zvelebený môj Záchranca, *
nech je vyvýšený Boh, moja spása.
Svojmu kráľovi dávaš veľké víťazstvá, *
preukazuješ priazeň svojmu pomazanému. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 17, 14-20

Aleluja, aleluja, aleluja. Náš Spasiteľ Ježiš Kristus zničil smrť a evanjeliom zjavil život.
Ak budete mať vieru, nič vám nebude nemožné

K Ježišovi pristúpil istý človek, padol pred ním na kolená a hovoril: „Pane, zmiluj sa nad mojím synom: je námesačný a veľmi trpí, lebo často padne do ohňa a často do vody. Priviedol som ho k tvojim učeníkom, no nemohli ho uzdraviť.“

Ježiš povedal: „Neveriace a skazené pokolenie, dokiaľ budem s vami? Dokedy vás mám ešte trpieť? Priveďte ho sem ku mne.“ Ježiš zlému duchu pohrozil, ten z neho vyšiel a chlapec bol od tej hodiny zdravý.

Keď boli učeníci s Ježišom sami, pristúpili k nemu a spýtali sa ho: „Prečo sme ho nemohli vyhnať my?“

On im povedal: „Pre svoju malú vieru. Veru, hovorím vám: Ak budete mať vieru ako horčičné zrnko a poviete tomuto vrchu: ‚Prejdi odtiaľto ta!‘ – prejde. A nič vám nebude nemožné.“