« »

Piatok 18. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätých Sixta II., pápeža, a jeho spoločníkov, mučeníkov
alebo Svätého Kajetána, kňaza
(ľubovoľná spomienka)

R.: Pamätám, Pane, na tvoje skutky.
Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.

Kniha Deuteronómium   −   Dt 4, 32-40

Miloval tvojich otcov a vyvolil si ich potomstvo

Mojžiš povedal ľudu: „Opýtaj sa len dávnych čias, ktoré boli pred tebou: odo dňa, keď Boh stvoril človeka na zemi; pýtaj sa od jedného konca nebies po druhý: Stalo sa niekedy niečo také veľké ako toto, alebo bolo niekedy počuť, že by bol niektorý národ počul hlas Boha hovoriaceho z ohňa, ako si počul ty – a zostal si nažive?! Alebo sa už niekedy Boh pokúsil prísť a vybrať si národ spomedzi iných národov skúškami, znameniami, zázrakmi a bojom, rukou silnou, so zdvihnutým ramenom a s veľkou hrôzou, ako to pre vás urobil Pán, váš Boh, v Egypte priamo pred vašimi očami? Ty si to mohol vidieť, aby si vedel, že len Pán je Boh a že iného okrem neho niet.

Z neba ti dal počuť svoj hlas, aby ťa poučil, a na zemi ti ukázal svoj mohutný oheň; z ohňa si počul jeho slová, lebo miloval tvojich otcov a vyvolil si ich potomstvo.

A teba osobne vyviedol svojou mohutnou silou z Egypta.

Pri tvojom príchode vyhnal väčšie a silnejšie národy, ako si ty, a teba voviedol do ich krajiny a dal ti ju do vlastníctva, ako to vidíš v tento deň.

Dnes teda vedz a uchovaj si v srdci, že len Pán je Boh hore na nebi i dolu na zemi; iného niet. Zachovávaj jeho prikázania a ustanovenia, ktoré ti ja dnes predkladám, aby dobre bolo tebe i tvojim synom po tebe a aby si dlho žil v krajine, ktorú ti dá Pán, tvoj Boh.“

Kniha žalmov   −   Ž 77, 12-13. 14-15. 16+21

R.: Pamätám, Pane, na tvoje skutky.
Pamätám, Pane, na tvoje skutky, *
pamätám na dávne zázraky.
O všetkých tvojich dielach rozmýšľam *
a uvažujem o tvojich činoch. R.
Bože, tvoja cesta je svätá. *
Ktorý boh je taký veľký, ako je náš Boh?
Ty si Boh, ty konáš zázraky, *
národom si dal poznať svoju moc. R.
Svojím ramenom si vyslobodil svoj ľud, *
synov Jakubových a Jozefových.
Ako ovce si viedol svoj ľud *
rukou Mojžiša a Árona. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 16, 24-28

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení prenasledovaní pre spravodlivosť, lebo ich je nebeské kráľovstvo.
Za čo vymení človek svoju dušu?!

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Kto chce ísť za mnou, nech zaprie sám seba, vezme svoj kríž a nasleduje ma. Lebo kto by si chcel život zachrániť, stratí ho, ale kto stratí svoj život pre mňa, nájde ho.

Veď čo osoží človekovi, keby aj celý svet získal, a svojej duši by uškodil?! Alebo za čo vymení človek svoju dušu?!

Lebo Syn človeka príde v sláve svojho Otca so svojimi anjelmi a vtedy odplatí každému podľa jeho skutkov.

Veru, hovorím vám: Niektorí z tých, čo tu stoja, neokúsia smrť, kým neuvidia Syna človeka, ako prichádza vo svojom kráľovstve.“