« »

Svätého Jána Máriu Vianneya, kňaza
(spomienka)

R.: Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.
Aleluja, aleluja, aleluja. Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!

Kniha Numeri   −   Nm 12, 1-13

S Mojžišom to nie je tak ako s iným prorokom; prečo ste sa teda neobávali znevážiť ho?

Mária a Áron hovorili proti Mojžišovi pre jeho etiopskú ženu. Vraveli: „Vari len s Mojžišom hovoril Pán? A nehovoril aj s nami?“

Pán to počul – lebo Mojžiš bol najpokornejším človekom zo všetkých ľudí, čo žili na zemi – a hneď povedal jemu, Áronovi a Márii: „Choďte sami traja k stánku stretnutia.“

Keď ta prišli, Pán zostúpil v oblačnom stĺpe, ostal stáť pri vchode do stánku a zavolal Árona a Máriu. Keď predstúpili, povedal im: „Počujte moje slová! Ak budete mať medzi sebou Pánovho proroka, budem sa mu zjavovať vo videní, alebo s ním budem hovoriť vo sne.

No nie tak s mojím služobníkom Mojžišom; on je najvernejší v celom mojom dome. S ním sa rozprávam zoči-voči; on priamo, nie v hádankách a obrazoch hľadí na Pána. Prečo ste sa teda neobávali znevážiť môjho služobníka Mojžiša?“

A s hnevom od nich odišiel. Vzdialil sa aj oblak, čo bol nad stánkom; a na Márii sa objavilo malomocenstvo biele ako sneh.

Keď sa Áron na ňu pozrel a videl, že je pokrytá malomocenstvom, povedal Mojžišovi: „Prosím, pán môj, nedaj nám trpieť za tento hriech, ktorého sme sa dopustili z nerozumnosti. Nech nie je ako mŕtva, ako potratené dieťa, čo odchádza z lona svojej matky; pozri, už polovicu tela má rozožratú od malomocenstva.“

A Mojžiš volal k Pánovi: „Bože, prosím, uzdrav ju!“

Kniha žalmov   −   Ž 51, 3-4. 5-6a. 6b-7. 12-13

R.: Zmiluj sa, Pane, lebo sme zhrešili.
Zmiluj sa, Bože, nado mnou pre svoje milosrdenstvo *
a pre svoje veľké zľutovanie znič moju neprávosť.
Úplne zmy zo mňa moju vinu *
a očisť ma od hriechu. R.
Vedomý som si svojej neprávosti *
a svoj hriech mám stále pred sebou.
Proti tebe, proti tebe samému som sa prehrešil *
a urobil som, čo je v tvojich očiach zlé, R.
aby si sa ukázal spravodlivý vo svojom výroku *
a nestranný vo svojom súde.
Naozaj som sa v neprávosti narodil *
a hriešneho ma počala moja mať. R.
Bože, stvor vo mne srdce čisté *
a v mojom vnútri obnov ducha pevného.
Neodvrhuj ma spred svojej tváre *
a neodnímaj mi svojho ducha svätého. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 14, 22-36

Aleluja, aleluja, aleluja. Rabbi, ty si Boží Syn, ty si kráľ Izraela!
Rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode

Len čo Ježiš nasýtil zástupy, rozkázal učeníkom, aby nastúpili na loďku a išli pred ním na druhý breh, kým on rozpustí zástupy. Keď rozpustil zástupy, vystúpil sám na vrch modliť sa. Zvečerilo sa a on tam bol sám.

Loďka bola už mnoho stadií od zeme a zmietali ňou vlny, lebo vietor dul proti nim. Nad ránom sa, kráčajúc po mori, blížil k nim Ježiš. Keď ho učeníci videli kráčať po mori, vzrušení vraveli: „Mátoha!“ A od strachu vykríkli.

Ale Ježiš sa im hneď prihovoril: „Vzchopte sa! To som ja, nebojte sa!“

Peter mu povedal: „Pane, ak si to ty, rozkáž, aby som prišiel k tebe po vode.“

On povedal: „Poď!“

Peter vystúpil z loďky, vykročil po vode a šiel k Ježišovi. Ale keď videl silný vietor, naľakal sa. Začal sa topiť a vykríkol: „Pane, zachráň ma!“

Ježiš hneď vystrel ruku, zachytil ho a povedal mu: „Maloverný, prečo si pochyboval?“

A keď vstúpili do loďky, vietor utíchol. Tí, čo boli na loďke, klaňali sa mu a vraveli: „Naozaj si Boží Syn!“

Preplavili sa na druhý breh a došli do kraja Genezaret. Len čo ho obyvatelia toho kraja spoznali, vyslali poslov do celého okolia. I prinášali k nemu všetkých chorých a prosili ho, aby sa smeli dotknúť aspoň obruby jeho odevu. A všetci, čo sa ho dotkli, ozdraveli.