« »

Štvrtok 15. týždňa v Cezročnom období
alebo Preblahoslavenej Panny Márie Karmelskej
(ľubovoľná spomienka)

R.: Pán večne pamätá na svoju zmluvu. alebo Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním, hovorí Pán.
R.: Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si nosila Syna večného Otca.
Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení su tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.

Kniha Exodus   −   Ex 3, 13-20

Ja som, ktorý som. Ten, ktorý je, ma k vám poslal

Keď Mojžiš počul Pánov hlas z tŕňového kra, povedal Bohu: „Ja pôjdem k synom Izraela a poviem im: Poslal ma k vám Boh vašich otcov. A čo im poviem, keď sa ma opýtajú: ‚Ako sa volá?‘“ Boh povedal Mojžišovi: „Ja som, ktorý som.“ A dodal: „Toto povieš synom Izraela: Ten, ktorý je, ma k vám poslal.“

A Boh Mojžišovi ešte povedal: „Toto povieš synom Izraela: Pán, Boh vašich otcov, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba ma k vám poslal. Toto je moje meno naveky a takto ma budú volať po všetky pokolenia.

Choď, zhromaždi starších Izraela a povedz im: Zjavil sa mi Pán, Boh vašich otcov, Boh Abraháma, Boh Izáka a Boh Jakuba, a povedal mi: Bedlivo som vás pozoroval a videl som všetko, čo sa s vami deje v Egypte, a povedal som, že vás vyvediem z egyptskej poroby do krajiny Kanaánčanov, Hetejčanov, Amorejčanov, Ferezejčanov, Hevejčanov a Jebuzejčanov, do krajiny, ktorá oplýva mliekom a medom.

Oni počúvnu tvoj hlas; pôjdeš so staršími Izraela k egyptskému kráľovi a poviete mu: Zjavil sa nám Pán, Boh Hebrejov, a teraz musíme ísť na trojdňovú cestu na púšť priniesť obetu Pánovi, nášmu Bohu.

Ja viem, že vám egyptský kráľ nedovolí odísť, iba ak ho prinúti silná ruka. Preto vystriem svoju ruku a budem biť Egypt všetkými svojimi divmi, ktoré v ňom vykonám. Potom vás prepustí.“

Kniha žalmov   −   Ž 105, 1+5. 8-9. 24-25. 26-27

R.: Pán večne pamätá na svoju zmluvu. alebo Aleluja.
Oslavujte Pána a vzývajte jeho meno, *
rozhlasujte jeho skutky medzi národmi.
Pamätajte na divy, čo učinil, *
na jeho znamenia a na výroky jeho úst. R.
večne pamätá na svoju zmluvu, *
na sľub, ktorý dal pokoleniam tisícim,
na zmluvu, čo s Abrahámom uzavrel, *
na prísahu, ktorou sa Izákovi zaviazal. R.
Boh tam svoj národ rýchlo rozmnožil *
a zdatnejším ho urobil od jeho nepriateľov.
Prevrátil im srdcia, že znenávideli jeho ľud *
a ľstivo zaobchodili s jeho sluhami. R.
Poslal svojho sluhu Mojžiša *
a Árona, ktorého si vyvolil.
A oni medzi nimi ohlasovali jeho znamenia *
a zázraky v Chámovej krajine. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 11, 28-30

Aleluja, aleluja, aleluja. Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení a ja vás posilním, hovorí Pán.
Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate

Ježiš povedal: „Poďte ku mne všetci, ktorí sa namáhate a ste preťažení, a ja vás posilním.

Vezmite na seba moje jarmo a učte sa odo mňa, lebo som tichý a pokorný srdcom; a nájdete odpočinok pre svoju dušu.

Moje jarmo je príjemné a moje bremeno ľahké.“

Kniha proroka Zachariáša   −   Zach 2, 14-17

Raduj sa, dcéra Siona, lebo hľa, ja prichádzam

Plesaj a raduj sa, dcéra Siona, lebo hľa, ja prichádzam a budem bývať uprostred teba, hovorí Pán. V ten deň sa mnohé národy pripoja k Pánovi a budú jeho ľudom. Budem bývať uprostred teba a budeš vedieť, že ma Pán zástupov poslal k tebe.

Pán bude vlastniť Júdu ako svoj podiel vo svätej zemi a znovu si vyvolí Jeruzalem. Nech mlčí pred Pánom každé telo, lebo vstáva zo svojho svätého príbytku.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 1, 46-47. 48-49. 50-51. 52-53. 54-55

R.: Blahoslavená si, Panna Mária, lebo si nosila Syna večného Otca.
Velebí moja duša Pána *
a môj duch jasá v Bohu, mojom Spasiteľovi, R.
lebo zhliadol na poníženosť svojej služobnice. *
Hľa, od tejto chvíle
blahoslaviť ma budú všetky pokolenia,
lebo veľké veci mi urobil ten, ktorý je mocný, *
a sväté je jeho meno R.
a jeho milosrdenstvo z pokolenia na pokolenie *
s tými, čo sa ho boja.
Ukázal silu svojho ramena, *
rozptýlil tých, čo v srdci pyšne zmýšľajú. R.
Mocnárov zosadil z trónov *
a povýšil ponížených.
Hladných nakŕmil dobrotami *
a bohatých prepustil naprázdno. R.
Ujal sa Izraela, svojho služobníka, *
lebo pamätá na svoje milosrdenstvo,
ako sľúbil našim otcom, *
Abrahámovi a jeho potomstvu naveky. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 12, 46-50

Aleluja, aleluja, aleluja. Blahoslavení su tí, čo počúvajú Božie slovo a zachovávajú ho.
Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: Hľa, moja matka a moji bratia

Kým Ježiš hovoril zástupom, vonku stála jeho matka a bratia a chceli sa s ním rozprávať. Ktosi mu povedal: „Vonku stojí tvoja matka a tvoji bratia a chcú sa s tebou rozprávať.“ On však odvetil tomu, čo mu to vravel: „Kto je moja matka a kto sú moji bratia?“

Vystrel ruku nad svojich učeníkov a povedal: „Hľa, moja matka a moji bratia. Lebo každý, kto plní vôľu môjho Otca, ktorý je na nebesiach, je môj brat i sestra i matka.“