« »

Svätých Cyrila a Metoda, slovanských vierozvestov
(slávnosť)

R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.
Aleluja, aleluja, aleluja. To sú naši otcovi a praví pastieri, ktorí nás sediacich v temnotách priviedli k svetlu života.

Kniha Sirachovcova   −  

Kniha žalmov   −   Ž 117, 1. 2

R.: Choďte do celého sveta a hlásajte evanjelium.
Chváľte Pána, všetky národy, *
oslavujte ho, všetci ľudia; R.
lebo je veľké jeho milosrdenstvo voči nám *
a pravda Pánova trvá naveky. R.

List Efezanom   −   Ef 4, 1-7. 11-13

Na dielo služby, na budovanie Kristovho tela

Bratia, prosím vás ja, väzeň v Pánovi, aby ste žili dôstojne podľa povolania, ktorého sa vám dostalo, so všetkou pokorou, miernosťou a zhovievavosťou. Znášajte sa navzájom v láske a usilujte sa zachovať jednotu ducha vo zväzku pokoja.

Jedno je telo a jeden Duch, ako ste aj povolaní v jednej nádeji svojho povolania. Jeden je Pán, jedna viera, jeden krst. Jeden je Boh a Otec všetkých, ktorý je nad všetkými, preniká všetkých a je vo všetkých.

Ale každý z nás dostal milosť podľa miery, akou nás obdaroval Kristus. On ustanovil niektorých za apoštolov, niektorých za prorokov, iných za evanjelistov a iných za pastierov a učiteľov, aby pripravovali svätých na dielo služby, na budovanie Kristovho tela, kým nedospejeme všetci k jednote viery a poznania Božieho Syna, k zrelosti muža, k miere plného Kristovho veku.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 28, 16-20

Aleluja, aleluja, aleluja. To sú naši otcovi a praví pastieri, ktorí nás sediacich v temnotách priviedli k svetlu života.
Choďte a učte všetky národy

Jedenásti učeníci odišli do Galiley na vrch, kam im Ježiš rozkázal. Keď ho uvideli, klaňali sa mu, no niektorí pochybovali.

Ježiš pristúpil k nim a povedal im: „Daná mi je všetka moc na nebi i na zemi. Choďte teda, učte všetky národy a krstite ich v mene Otca i Syna i Ducha Svätého a naučte ich zachovávať všetko, čo som vám prikázal.

A hľa, ja som s vami po všetky dni až do skončenia sveta.“

VII. 2015

 « » 
Mesiac
27.
týždeň
St 1
Št 2
Pi 3
So 4
Ne 5
28.
týždeň
Po 6
Ut 7
St 8
Št 9
Pi 10
So 11
Ne 12
29.
týždeň
Po 13
Ut 14
St 15
Št 16
Pi 17
So 18
Ne 19
30.
týždeň
Po 20
Ut 21
St 22
Št 23
Pi 24
So 25
Ne 26
31.
týždeň
Po 27
Ut 28
St 29
Št 30
Pi 31