« »

BUĎ:
Sobota 3. týždňa po Päťdesiatnici.
Svätá mučenica Akvilína.
Svätý Trifylios, biskup cyperskej Leukosie.
( Náš prepodobný otec Onufrios Veľký; náš prepodobný otec Peter Atoský – presun z predchádzajúceho dňa.)

ALEBO:
Presvätej Bohorodičky Spolutrpiteľky.

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Ak sa berie 1. možnosť:
Apoštol na liturgii: = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: = radové čítanie.


Ak sa berie 2. možnosť:

Evanjelium na utierni: = Spolutrpiteľke.

Apoštol na liturgii: = Spolutrpiteľke.
Evanjelium na liturgii: = Spolutrpiteľke.

85. začalo (Rim 3,28 – 4,3)

Bratia, myslíme si, že človek je ospravedlnený skrze vieru bez skutkov podľa zákona. Vari je Boh len Bohom Židov? A nie aj pohanov? Veru, aj pohanov; lebo je len jeden Boh, ktorý ospravedlní obrezaných z viery a neobrezaných pre vieru. Rušíme teda vierou zákon? Vôbec nie! Naopak, zákon potvrdzujeme. Čo teda povieme: Čo dosiahol Abrahám, náš otec podľa tela? Ak bol Abrahám ospravedlnený zo skutkov, má sa čím chváliť, ale nie pred Bohom. Veď čo hovorí Písmo? „Abrahám uveril Bohu a počítalo sa mu to za spravodlivosť.“

Mt 24. začalo (7,24 – 8,4)

Pán povedal: „Každý, kto počúva tieto moje slová a uskutočňuje ich, podobá sa múdremu mužovi, ktorý si postavil dom na skale. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica a oborili sa na ten dom, ale dom sa nezrútil, lebo mal základy na skale. A každý, kto tieto moje slová počúva, ale ich neuskutočňuje, podobá sa hlúpemu mužovi, ktorý si postavil dom na piesku. Spustil sa dážď, privalili sa vody, strhla sa víchrica, oborili sa na ten dom a dom sa zrútil; zostalo z neho veľké rumovisko.” Keď Ježiš skončil tieto reči, zástupy žasli nad jeho učením, lebo ich učil ako ten, čo má moc, a nie ako ich zákonníci a farizeji. Keď Ježiš zostúpil z vrchu, išli za ním veľké zástupy. Tu prišiel k nemu istý malomocný, poklonil sa mu a vravel: „Pane, ak chceš, môžeš ma očistiť.” Ježiš vystrel ruku, dotkol sa ho a povedal: „Chcem, buď čistý!” A hneď bol očistený od malomocenstva. Potom mu Ježiš povedal: „Daj si pozor a nikomu o tom nehovor, ale choď, ukáž sa kňazovi a prines obetný dar, ako predpísal Mojžiš – im na svedectvo.”

Jn 61. začalo (19, 25 – 27)

V tom čase stála pri Ježišovom kríži jeho matka, sestra jeho matky, Mária Kleopasova, a Mária Magdaléna. Keď Ježiš uzrel matku a pri nej učeníka, ktorého miloval, povedal svojej matke: „Žena, hľa, tvoj syn!” Potom povedal učeníkovi: „Hľa, tvoja matka!” A od tej hodiny si ju učeník vzal k sebe.

240. začalo (Flp 2, 5 – 11)

Bratia, zmýšľajte tak ako Kristus Ježiš: On, hoci je Božou podobou a nemyslel si, že rovnosť s Bohom vlastní neprávom, umenšil seba samého, keď prijal podobu sluhu, stal sa podobný ľuďom a podľa vonkajšieho zjavu bol pokladaný za človeka. Uponížil sa, stal sa poslušným až na smrť, až na smrť na kríži. Preto ho i Boh nad všetko povýšil a dal mu meno, ktoré je nad každé iné meno, aby sa na meno Ježiš zohlo každé koleno v nebi, na zemi aj v podsvetí a aby každý jazyk vyznával, že Ježiš Kristus je Pán, na slávu Boha Otca.