« »

Svätého Františka Saleského, biskupa a učiteľa Cirkvi
(spomienka)

R.: Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice. alebo Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.

List Hebrejom   −   Hebr 9, 2-3. 11-14

Raz navždy vošiel do Svätyne so svojou vlastnou krvou

Bratia, bol zhotovený prvý stánok, v ktorom bol svietnik, stôl a obetné chleby a nazýva sa Svätyňa. Za druhou oponou bol stánok, ktorý sa volá Svätyňa svätých.

Ale keď prišiel Kristus, veľkňaz budúcich darov, cez väčší a dokonalejší stánok, nie urobený rukou, to jest nie z tohto stvoreného sveta, raz navždy vošiel do Svätyne, a to nie s krvou capov a teliat, ale so svojou vlastnou krvou, a tak získal večné vykúpenie.

Lebo ak už krv capov a býkov a popol z jalovice pokropením poškvrnených posväcuje, aby boli telesne čistí, o čo viac krv Krista, ktorý skrze večného Ducha sám seba priniesol Bohu na obetu bez poškvrny, očistí nám svedomie od mŕtvych skutkov, aby sme mohli slúžiť živému Bohu.

Kniha žalmov   −   Ž 47, 2-3. 6-7. 8-9

R.: Pán vystupuje do neba za hlaholu poľnice. alebo Aleluja.
Tlieskajte rukami, všetky národy, *
jasajte Bohu hlasom radostným.
Lebo Pán je Najvyšší a hrozný, *
nad celou zemou veľký kráľ. R.
Za jasotu vystupuje Boh, *
Pán vystupuje za hlaholu poľnice.
Spievajte Bohu, spievajte, *
spievajte nášmu kráľovi, spievajte. R.
Pretože Boh je kráľom celej zeme; *
spievajte mu chválospev.
Boh kraľuje nad národmi, *
Boh sedí na svojom svätom tróne. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 3, 20-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Pane, otvor naše srdce, aby sme porozumeli slovám tvojho Syna.
Jeho príbuzní hovorili: Pomiatol sa

Ježiš vošiel so svojimi učeníkmi do domu a znova sa zišiel toľký zástup, že si nemohli ani chleba zajesť. Keď sa to dopočuli jeho príbuzní, išli ho odviesť, lebo hovorili: „Pomiatol sa.“