« »

Sobota po Zjavení Pána

R.: Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.
Aleluja, aleluja, aleluja. Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.

Prvý Jánov list   −   1 Jn 4, 19 – 5, 4

Kto miluje Boha, má milovať aj svojho brata

Milovaní, my milujeme Boha, pretože on prvý miloval nás.

Ak niekto povie: „Milujem Boha,“ a nenávidí svojho brata, je luhár. Veď kto nemiluje brata, ktorého vidí, nemôže milovať Boha, ktorého nevidí. A toto prikázanie máme od neho: aby ten, kto miluje Boha, miloval aj svojho brata.

Každý, kto verí, že Ježiš je Kristus, narodil sa z Boha. A každý, kto miluje Boha ako Otca, miluje aj toho, kto sa z neho narodil.

Podľa toho poznáme, že milujeme Božie deti, keď milujeme Boha a plníme jeho prikázania.

Lebo láska k Bohu spočíva v tom, že zachovávame jeho prikázania. A jeho prikázania nie sú ťažké.

Veď všetko, čo sa narodilo z Boha, premáha svet. A tým víťazstvom, ktoré premohlo svet, je naša viera.

Kniha žalmov   −   Ž 72, 1-2. 14+15bc. 17

R.: Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.
Bože, zver svoju právomoc kráľovi, *
kráľovmu synovi svoju spravodlivosť,
aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom *
a podľa práva nad tvojimi chudobnými. R.
Vyslobodí ich z útlaku a násilia, *
lebo v jeho očiach je vzácna ich krv.
Stále sa budú modliť za neho *
a dobrorečiť mu každý deň. R.
Jeho meno nech je velebené naveky; *
kým bude svietiť slnko, jeho meno potrvá.
V ňom budú požehnané všetky kmene zeme, *
zvelebovať ho budú všetky národy. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 4, 14-22a

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.
Dnes sa splnilo toto Písmo

Ježiš sa v sile Ducha vrátil do Galiley a chýr o ňom sa rozniesol po celom kraji. Učil v ich synagógach a všetci ho oslavovali.

Prišiel aj do Nazareta, kde vyrástol. Podľa svojho zvyku vošiel v sobotu do synagógy a vstal, aby čítal. Podali mu knihu proroka Izaiáša. Keď knihu rozvinul, našiel miesto, kde bolo napísané: „Duch Pána je nado mnou, lebo ma pomazal, aby som hlásal evanjelium chudobným. Poslal ma oznámiť zajatým, že budú prepustení, a slepým, že budú vidieť; utláčaných prepustiť na slobodu a ohlásiť Pánov milostivý rok.“

Potom knihu zvinul, vrátil ju sluhovi a sadol si. Oči všetkých v synagóge sa upreli na neho. A on im začal hovoriť: „Dnes sa splnilo toto Písmo, ktoré ste práve počuli.“

Všetci mu prisviedčali a divili sa milým slovám, čo vychádzali z jeho úst.