« »

Štvrtok po Zjavení Pána

R.: Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.
Aleluja, aleluja, aleluja. Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.

Prvý Jánov list   −   1 Jn 4, 7-10

Boh je láska

Milovaní, milujme sa navzájom, lebo láska je z Boha a každý, kto miluje, narodil sa z Boha a pozná Boha. Kto nemiluje, nepoznal Boha, lebo Boh je láska.

A Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život.

Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy.

Kniha žalmov   −   Ž 72, 1-2. 3-4b. 7-8

R.: Budú sa ti klaňať, Pane, všetky národy sveta.
Bože, zver svoju právomoc kráľovi, *
kráľovmu synovi svoju spravodlivosť,
aby spravodlivo vládol nad tvojím ľudom *
a podľa práva nad tvojimi chudobnými. R.
Vrchy nech ľudu prinesú pokoj *
a pahorky spravodlivosť.
Prisúdi právo ľuďom úbohým, *
poskytne pomoc deťom bedára. R.
V jeho dňoch bude prekvitať spravodlivosť
a plnosť pokoja, *
kým mesiac nezhasne.
A bude panovať od mora až k moru *
a od Rieky až na kraj zeme. R.

Evanjelium podľa Marka   −   Mk 6, 34-44

Aleluja, aleluja, aleluja. Pán ma poslal hlásať evanjelium chudobným, oznámiť zajatým, že budú prepustení.
Ježiš rozmnožením chlebov ukazuje, že je prorok

Keď Ježiš videl veľký zástup, zľutoval sa nad nimi, lebo boli ako ovce bez pastiera. A začal ich učiť mnohým veciam.

Keď už bolo veľa hodín, pristúpili k nemu jeho učeníci a hovorili: „Toto miesto je pusté a je už veľa hodín. Rozpusť ich, nech sa rozídu do okolitých osád a dedín kúpiť si niečo na jedenie.“

On im odpovedal: „Vy im dajte jesť!“

Vraveli mu: „Máme ísť nakúpiť za dvesto denárov chleba a dať im jesť?“

Opýtal sa ich: „Koľko máte chlebov? Choďte sa pozrieť!“

Keď to zistili, povedali: „Päť a dve ryby.“

Tu im rozkázal usadiť všetkých po skupinách na zelenú trávu. A posadali si v skupinách po sto a po päťdesiat.

Potom vzal päť chlebov a dve ryby, pozdvihol oči k nebu, dobrorečil, lámal chleby a dával svojim učeníkom, aby im ich rozdávali. Aj obe ryby rozdelil všetkým. Všetci jedli a nasýtili sa, ba ešte nazbierali dvanásť plných košov odrobín a zvyškov z rýb. A tých, čo jedli chleby, bolo päťtisíc mužov.