« »

Utorok 34. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätej Kataríny Alexandrijskej, panny a mučenice
(ľubovoľná spomienka)

R.: Pán príde súdiť všetky národy.
Aleluja, aleluja, aleluja. Buď verný až do smrti, hovorí Pán; a dám ti veniec života.

Zjavenie apoštola Jána   −   Zjv 14, 14-19

Prišla hodina žatvy; žatva na zemi dozrela

Ja, Ján, som videl, a hľa, biely oblak a na oblaku sedel ktosi ako Syn človeka. Na hlave mal zlatý veniec a v ruke ostrý kosák.

A z chrámu vyšiel iný anjel, ktorý volal mohutným hlasom na toho, čo sedel na oblaku: „Hoď svoj kosák a žni, lebo prišla hodina žatvy; žatva na zemi dozrela.“ A ten, čo sedel na oblaku, hodil na zem svoj kosák a zem bola zožatá.

Potom z chrámu, čo je v nebi, vyšiel iný anjel; aj on mal ostrý kosák.

Od oltára zasa vyšiel anjel, ktorý má moc nad ohňom, a zvolal mohutným hlasom na toho, čo mal ostrý kosák: „Hoď svoj ostrý kosák a ober strapce vinice zeme, lebo jej hrozná už dozreli!“ A anjel hodil svoj kosák na zem, obral vinicu zeme a vhodil do veľkého lisu Božieho hnevu.

Kniha žalmov   −   Ž 96, 10. 11-12a. 12b-13

R.: Pán príde súdiť všetky národy.
Hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraľuje!“ †
Upevnil zemekruh, nepohne sa; *
a spravodlivo súdi národy. R.
Tešte sa, nebesia, plesaj, zem; †
nech more zahučí a čo ho napĺňa, *
nech plesá pole a všetko, čo je na ňom. R.
I zajasajú všetky stromy lesa †
pred tvárou Pána, že prichádza, *
že prichádza súdiť zem.
Spravodlivo bude súdiť zemekruh *
a národy podľa svojej pravdy. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 21, 5-11

Aleluja, aleluja, aleluja. Buď verný až do smrti, hovorí Pán; a dám ti veniec života.
Nezostane kameň na kameni

Keď niektorí hovorili o chráme, že je vyzdobený krásnymi kameňmi a pamätnými darmi, Ježiš povedal: „Prídu dni, keď z toho, čo vidíte, nezostane kameň na kameni; všetko bude zborené.“

Oni sa ho opýtali: „Učiteľ, kedy to bude a aké bude znamenie, keď sa to začne diať?“

On odpovedal: „Dajte si pozor, aby vás nezviedli. Lebo prídu mnohí a v mojom mene budú hovoriť: ‚To som ja‘ a: ‚Ten čas je už blízko.‘ Nechoďte za nimi! A keď budete počuť o vojnách a nepokojoch, neľakajte sa! Toto musí prísť predtým, ale koniec nebude hneď.“

Potom im povedal: „Národ povstane proti národu a kráľovstvo proti kráľovstvu. Budú veľké zemetrasenia a miestami hlad a mor, budú hrôzy a veľké znamenia na nebi.“