« »

Svätého Ondreja Dung-Laka, kňaza, a spoločníkov, mučeníkov
(spomienka)

R.: Tvoju tvár, Pane, s úprimným srdcom hľadáme.
Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.

Zjavenie apoštola Jána   −   Zjv 14, 1-3. 4b-5

Na čele mali napísané Kristovo meno a meno jeho Otca

Ja, Ján, som videl, a hľa, Baránok stál na vrchu Sion a s ním stoštyridsaťštyritisíc tých, čo mali na čele napísané jeho meno a meno jeho Otca. A počul som hlas z neba; bol ako hukot veľkých vôd a rachot mocného hromobitia.

Hlas, ktorý som počul, znel, ako keď citaristi hrajú na svojich citarách.

A spievali čosi ako novú pieseň pred trónom, pred štyrmi bytosťami a pred starcami. A tú pieseň sa nemohol nik naučiť, iba tých stoštyridsaťštyritisíc vykúpených zo zeme.

Tí nasledujú Baránka, kamkoľvek ide. Oni sú vykúpení z ľudí ako prvotiny Bohu a Baránkovi. V ich ústach sa nenašla lož: sú bez škvrny.

Kniha žalmov   −   Ž 24, 1-2. 3-4b. 5-6

R.: Tvoju tvár, Pane, s úprimným srdcom hľadáme.
Pánova je zem i všetko, čo ju napĺňa, *
okruh zeme aj tí, čo bývajú na ňom.
Veď on sám položil jeho základy na moriach *
a upevnil ho na vodách. R.
Kto smie vystúpiť na vrch Pánov, *
kto smie stáť na jeho mieste posvätnom?
Ten, čo má ruky nevinné a srdce čisté, *
čo nedvíha svoju dušu k márnosti. R.
Taký dostane požehnanie od Pána *
a odmenu od Boha, svojho spasiteľa.
To je pokolenie tých, čo ho hľadajú, *
čo hľadajú tvár Boha Jakubovho. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 21, 1-4

Aleluja, aleluja, aleluja. Bdejte a buďte pripravení, lebo Syn človeka príde v hodinu, o ktorej neviete.
Ježiš videl chudobnú vdovu, ako vhodila dve drobné mince

Keď sa Ježiš rozhliadol po chráme, videl boháčov, ako hádžu svoje dary do chrámovej pokladnice. Videl aj akúsi chudobnú vdovu, ako ta vhodila dve drobné mince, a povedal: „Veru, hovorím vám: Táto chudobná vdova vhodila viac ako všetci ostatní. Lebo títo všetci dávali dary zo svojho nadbytku, ale ona pri svojej chudobe dala všetko, čo mala, celé svoje živobytie.“