« »

Piatok 32. týždňa v Cezročnom období

R.: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
Aleluja, aleluja, aleluja. Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.

Druhý Jánov list   −   2 Jn 4-9

Kto ostáva v jeho učení, ten má aj Otca aj Syna

Vyvolená pani, veľmi som sa zaradoval, keď som našiel medzi tvojimi deťmi také, čo žijú v pravde, ako sme dostali prikázanie od Otca.

A teraz ťa, pani, prosím – ale nie akoby som ti písal nové prikázanie, len to, ktoré sme mali od začiatku –, aby sme jeden druhého milovali. A to je láska: žiť podľa jeho prikázaní. To je to prikázanie, ktoré ste počuli od začiatku, aby ste podľa neho žili.

Lebo vyšlo do sveta mnoho zvodcov, ktorí nevyznávajú, že Ježiš Kristus prišiel v tele. To je zvodca a antikrist. Dávajte si pozor, aby ste neprišli o to, na čom ste pracovali, ale aby ste dostali plnú odmenu.

Ktokoľvek zachádza ďalej a neostáva v Kristovom učení, nemá Boha. Kto ostáva v jeho učení, ten má aj Otca aj Syna.

Kniha žalmov   −   Ž 119, 1. 2. 10. 11. 17. 18

R.: Blažení tí, čo kráčajú podľa zákona Pánovho.
Blažení tí, čo idú cestou života bez poškvrny, *
čo kráčajú podľa zákona Pánovho. R.
Blažení tí, čo zachovávajú jeho príkazy *
a celým srdcom ho vyhľadávajú. R.
Celým svojím srdcom ťa vyhľadávam; *
nedaj, aby som zablúdil od tvojich príkazov. R.
V srdci si uchovávam tvoje výroky, *
aby som proti tebe nezhrešil. R.
Preukáž dobro svojmu služobníkovi a budem žiť *
a tvoje slová zachovám. R.
Otvor mi oči, aby som pozoroval *
divy tvojho zákona. R.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 17, 26-37

Aleluja, aleluja, aleluja. Vzpriamte sa, zodvihnite hlavu, lebo sa blíži vaše vykúpenie.
V deň, keď sa zjaví Syn človeka

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Ako bolo za dní Noema, tak bude aj za dní Syna človeka. Ľudia jedli, pili, ženili sa a vydávali až do dňa, keď Noe vošiel do korába. Tu prišla potopa a zahubila všetkých.

Podobne ako to bolo za dní Lota: ľudia jedli, pili, kupovali, predávali, sadili, stavali, ale v deň, keď Lot odišiel zo Sodomy, spustil sa oheň a síra z neba a všetkých zahubili.

Priam tak bude aj v deň, keď sa zjaví Syn človeka.

Kto bude v ten deň na streche a veci bude mať v dome, nech nezostupuje vziať si ich, a kto bude na poli, nech sa takisto nevracia nazad. Spomeňte si na Lotovu ženu.

Kto sa bude usilovať zachrániť si život, stratí ho, a kto ho stratí, získa ho.

Hovorím vám: V tú noc budú dvaja na jednej posteli: jeden bude vzatý a druhý sa ponechá. Dve budú spolu mlieť: jedna bude vzatá, druhá sa ponechá.“

Oni sa ho opýtali: „Kde, Pane?“ On im povedal: „Kde bude mŕtvola, tam sa zhromaždia aj orly.“