« »

Všetkých verných zosnulých
(spomienka)

R.: Pán je moje svetlo a moja spása. alebo Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.
Aleluja, aleluja, aleluja. Vôľa môjho Otca je, aby každý, kto verí v Syna, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň, hovorí Pán.
alebo kratšie
R.: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich. alebo Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorí Pán; kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky.
R.: Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom.
Aleluja, aleluja, aleluja. Naša vlasť je v nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista.

Kniha Jób   −   Jób 19, 1. 23-27a

Viem, že môj vykupiteľ žije

Jób prehovoril takto: „Bár by moje slová boli napísané, bár by ich zaznačili do knihy železným rydlom a olovom, aby navždy zostali vrýpané do skaly.

Ja viem, že môj vykupiteľ žije a ako posledný bude stáť nad prachom; a hoc moja koža bude rozrušená, zo svojho tela budem vidieť Boha. Veru, ja sám ho uvidím.“

Kniha žalmov   −   Ž 27, 1. 4. 7+8b+9a. 13-14

R.: Pán je moje svetlo a moja spása. alebo Verím, že uvidím dobrodenia Pánove v krajine žijúcich.
Pán je moje svetlo a moja spása, *
koho sa mám báť?
Pán je ochranca môjho života, *
pred kým sa mám strachovať? R.
O jedno prosím Pána a za tým túžim, *
aby som mohol bývať v dome Pánovom
po všetky dni svojho života,
aby som pociťoval nehu Pánovu *
a obdivoval jeho chrám. R.
Čuj, Pane, hlas môjho volania, *
zľutuj sa nado mnou a vyslyš ma.
Pane, ja hľadám tvoju tvár. *
Neodvracaj svoju tvár odo mňa. R.
Verím, že uvidím dobrodenia Pánove *
v krajine žijúcich.
Očakávaj Pána a buď statočný; *
srdce maj silné a drž sa Pána. R.

Druhý list Korinťanom   −   2 Kor 4, 14 – 5, 1

Viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky

Bratia, vieme, že ten, čo vzkriesil Pána Ježiša, s Ježišom vzkriesi aj nás a postaví nás s vami.

A to všetko pre vás, aby hojnosť milosti prostredníctvom mnohých rozmnožila vzdávanie vďaky na Božiu slávu.

Preto neochabujeme; a hoci náš vonkajší človek chradne, náš vnútorný sa zo dňa na deň obnovuje. Veď naše terajšie ľahké súženie prinesie nám nesmierne veľkú váhu večnej slávy, ak nehľadíme na to, čo je viditeľné, ale na to, čo je neviditeľné; lebo viditeľné je do času, ale neviditeľné je naveky.

Veď vieme, že keď sa tento stánok – náš pozemský dom rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi.

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 14, 1-6

Aleluja, aleluja, aleluja. Vôľa môjho Otca je, aby každý, kto verí v Syna, mal večný život; a ja ho vzkriesim v posledný deň, hovorí Pán.
Ja som cesta, pravda a život

Ježiš povedal svojim učeníkom: „Nech sa vám srdce nevzrušuje! Veríte v Boha, verte aj vo mňa. V dome môjho Otca je mnoho príbytkov. Keby to tak nebolo bol by som vám povedal, že vám idem pripraviť miesto?! Keď odídem a pripravím vám miesto, zasa prídem a vezmem vás k sebe, aby ste aj vy boli tam, kde som ja. A cestu, kam idem, poznáte.“

Tomáš mu povedal: „Pane, nevieme, kam ideš. Akože môžeme poznať cestu?!“

Ježiš mu odpovedal: „Ja som cesta, pravda a život. Nik nepríde k Otcovi, iba cezo mňa.“

Kniha Múdrosti   −   Múd 3, 1-9

Prijal ich ako celopalnú žertvu

Duše spravodlivých sú v Božích rukách, muka smrti sa ich nedotkne. Nemúdri sa nazdávali, že sú mŕtvi; za nešťastie pokladali ich smrť a ich odchod od nás za záhubu. Ale oni sú v pokoji. A hoci v očiach ľudí pretrpeli muky, ich nádej je plná nesmrteľnosti.

Po krátkom utrpení prijmú veľké dobrodenie, lebo ich Boh skúšal a zistil, že sú ho hodni.

Vyskúšal ich ako zlato v peci a prijal ich ako celopalnú žertvu. V deň ich súdu zažiaria, prebehnú sťa iskry cez trstinu, súdiť budú ľudstvo, nad národmi budú panovať a Pán bude nad nimi kraľovať naveky.

Tí, čo v neho dúfajú, poznajú pravdu a verní zotrvajú v láske pri ňom, lebo pre svätých je pripravená milosť a zľutovanie a pre jeho vyvolených odmena.

Kniha Múdrosti   −   Múd 3, 1-6. 9

Duše spravodlivých sú v Božích rukách, muka smrti sa ich nedotkne. Nemúdri sa nazdávali, že sú mŕtvi; za nešťastie pokladali ich smrť a ich odchod od nás za záhubu. Ale oni sú v pokoji. A hoci v očiach ľudí pretrpeli muky, ich nádej je plná nesmrteľnosti.

Po krátkom utrpení prijmú veľké dobrodenie, lebo ich Boh skúšal a zistil, že sú ho hodni.

Vyskúšal ich ako zlato v peci a prijal ich ako celopalnú žertvu. Tí, čo v neho dúfajú, poznajú pravdu a verní zotrvajú v láske pri ňom, lebo pre svätých je pripravená milosť a zľutovanie a pre jeho vyvolených odmena.

Kniha žalmov   −   Ž 116, 5-6. 10-11. 15-16ac

R.: Pred tvárou Pána budem kráčať v krajine žijúcich. alebo Aleluja.
Milostivý a spravodlivý je Pán, *
náš Boh sa zľutúva.
Pán ochraňuje maličkých; *
pomohol mi, keď som bol v biede. R.
Dôveroval som, aj keď som povedal: *
„Som veľmi pokorený.“
V rozrušení som vyriekol: *
„Všetci ľudia klamú.“ R.
V Pánových očiach má veľkú cenu *
smrť jeho svätých.
Pane, som tvoj sluha, *
ty si mi putá rozviazal. R.

Prvý list Solúnčanom   −   1 Sol 4, 13-18

Boh tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním

Nechceme, bratia, aby ste nevedeli, ako je to so zosnulými, aby ste sa nezarmucovali ako ostatní, čo nemajú nádej.

Lebo ak veríme, že Ježiš zomrel a vstal z mŕtvych, tak Boh aj tých, čo zosnuli, skrze Ježiša privedie s ním.

Toto vám hovoríme podľa Pánovho slova: My, čo žijeme a zostaneme až do Pánovho príchodu, nepredídeme tých, čo zosnuli.

Lebo na povel, na hlas archanjela a zvuk Božej poľnice sám Pán zostúpi z neba a tí, čo umreli v Kristovi, vstanú prví. Potom my, čo žijeme a zostaneme, budeme spolu s nimi v oblakoch uchvátení do vzduchu v ústrety Pánovi, a tak budeme navždy s Pánom.

Preto sa potešujte navzájom týmito slovami!

Evanjelium podľa Jána   −   Jn 6, 51-58

Aleluja, aleluja, aleluja. Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba, hovorí Pán; kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky.
Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky; a ja ho vzkriesim v posledný deň

Ježiš povedal zástupom: „Ja som živý chlieb, ktorý zostúpil z neba. Kto bude jesť z tohoto chleba, bude žiť naveky. A chlieb, ktorý ja dám, je moje telo za život sveta.“

Židia sa hádali medzi sebou a hovorili: „Ako nám tento môže dať jesť svoje telo?!“

Ježiš im povedal: „Veru, veru, hovorím vám: Ak nebudete jesť telo Syna človeka a piť jeho krv, nebudete mať v sebe život.

Kto je moje telo a pije moju krv, má večný život a ja ho vzkriesim v posledný deň.

Lebo moje telo je pravý pokrm a moja krv je pravý nápoj. Kto je moje telo a pije moju krv, ostáva vo mne a ja v ňom. Ako mňa poslal živý Otec a ja žijem z Otca, aj ten, čo mňa je, bude žiť zo mňa.

Toto je ten chlieb, ktorý zostúpil z neba, a nie aký jedli otcovia a pomreli.

Kto je tento chlieb, bude žiť naveky.“

Kniha proroka Daniela   −   Dan 12, 1-3

Tí, čo spia v prachu zeme, sa zobudia

V tých dňoch som ja, Daniel, žialil a počul som toto Pánovo slovo: „V tom čase povstane Michal, veľké knieža, čo chráni synov tvojho ľudu. Bude to čas úzkosti, aký nebol odvtedy, čo vznikli národy, až po ten čas.

V tom čase sa tvoj národ zachráni; každý, koho nájdu zapísaného v knihe.

A mnohí z tých, čo spia v prachu zeme, sa zobudia; jedni na večný život, druhí na večnú potupu.

Múdri sa budú skvieť ako jas oblohy a tí, čo mnohých priviedli k spravodlivosti, ako hviezdy na večné veky.“

Kniha žalmov   −   Ž 42, 2. 3. 5b-d; 43, 3. 4. 5

R.: Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom.
Ako jeleň dychtí za vodou z prameňa, *
tak moja duša, Bože, túži za tebou. R.
Po Bohu žízni moja duša, po Bohu živom; *
kedyže už prídem k nemu a uzriem Božiu tvár? R.
Veď som putoval ku vznešenému stánku
a vstupoval do domu Božieho *
s radostným plesaním a s piesňou ďakovnou. R.
Zošli svoje svetlo a svoju pravdu; †
ony nech ma sprevádzajú *
a privedú na tvoj svätý vrch a do tvojich stánkov. R.
I pristúpim k Božiemu oltáru, †
k Bohu, ktorý ma napĺňa radosťou i plesaním, *
a citarou ťa, Bože, môj Bože, zvelebím. R.
Prečo si smutná, duša moja? †
A prečo sa chveješ? *
Dúfaj v Pána, lebo ho ešte budem velebiť,
spásu mojej tváre a môjho Boha. R.

Druhý list Korinťanom   −   2 Kor 5, 1. 6-10

Máme večný dom v nebi

Bratia, vieme, že keď sa tento stánok – náš pozemský dom rozpadne, máme od Boha príbytok nie rukou zhotovený, ale večný dom v nebi.

Sme teda stále plní dôvery a vieme, že kým sme doma v tele, sme vzdialení od Pána; lebo žijeme vo viere, a nie v nazeraní. Sme však plní dôvery a radšej sa chceme vzdialiť z tela a bývať u Pána.

A preto sa usilujeme páčiť sa mu, či sme doma alebo mimo domu. Veď sa všetci musíme ukázať pred Kristovou súdnou stolicou, aby každý dostal odplatu za to, čo konal, kým bol v tele, či už dobré a či zlé.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 25, 1-13

Aleluja, aleluja, aleluja. Naša vlasť je v nebi. Odtiaľ očakávame aj Spasiteľa Pána Ježiša Krista.
Hľa, ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety

Ježiš povedal svojim učeníkom toto podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa bude podobať desiatim pannám, ktoré si vzali lampy a vyšli naproti ženíchovi. Päť z nich bolo nerozumných a päť múdrych. Nerozumné si vzali lampy, ale olej si so sebou nevzali. Múdre si vzali s lampami aj olej do nádob.

Keď ženích neprichádzal, všetkým sa začalo driemať a zaspali. O polnoci sa strhol krik: ‚Ženích prichádza, vyjdite mu v ústrety!‘

Všetky panny sa prebudili a pripravovali si lampy.

Tu nerozumné panny povedali múdrym: ‚Dajte nám zo svojho oleja, lebo naše lampy hasnú.‘

Ale múdre odvetili: ‚Aby azda nebolo ani nám ani vám málo, choďte radšej k predavačom a kúpte si!‘

No kým išli kupovať olej, prišiel ženích a tie, čo boli pripravené, vošli s ním na svadbu a dvere sa zatvorili.

Napokon prišli aj ostatné panny a vraveli: ‚Pane, Pane, otvor nám!‘

Ale on im povedal: ‚Veru, hovorím vám: Nepoznám vás.‘

Preto bdejte, lebo neviete ani dňa ani hodiny.“