« »

29. nedeľa v Cezročnom období

R.: Vzdávajme Pánovi slávu a česť
Aleluja, aleluja, aleluja. Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života.

Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 45, 1. 4-6

Vzal som Kýra za pravú ruku, aby som mu podrobil národy

Toto hovorí Pán o svojom pomazanom, Kýrovi: „Vzal som ho za pravú ruku, aby som mu podrobil národy, zohol pred ním chrbty kráľov a otvoril pred ním brány; nijaká brána neostane zavretá.

Pre môjho služobníka Jakuba a pre Izraela, môjho vyvoleného, zavolal som ťa po mene; vyznačil som ťa, a ty si ma nepoznal. Ja som Pán, iného niet; okrem mňa nieto Boha. Opásal som ťa, aj keď si ma nepoznal, aby všetci od východu slnka až po západ vedeli, že okrem mňa niet iného. Ja som Pán a nik iný.“

Kniha žalmov   −   Ž 96, 1+3. 4-5. 7-8. 9-10ac

R.: Vzdávajme Pánovi slávu a česť
Spievajte Pánovi pieseň novú; *
spievaj Pánovi, celá zem!
Zvestujte jeho slávu pohanom *
a jeho zázraky všetkým národom. R.
Lebo veľký je Pán a veľkej chvály hoden, *
viac ako všetkých bohov treba sa ho báť.
Lebo ničoty sú všetci bohovia pohanov, *
ale Pán stvoril nebesia. R.
Vzdávajte Pánovi, rodiny národov, *
vzdávajte Pánovi slávu a česť,
vzdávajte Pánovi slávu hodnu jeho mena. *
Prineste obetné dary a vstúpte do jeho nádvorí, R.
klaňajte sa Pánovi v posvätnom rúchu. *
Chvej sa pred ním, celá zem.
Hlásajte medzi pohanmi: „Pán kraľuje!“ *
a spravodlivo súdi národy. R.

Prvý list Solúnčanom   −   1 Sol 1, 1-5b

Myslíme na vašu vieru, nádej a lásku

Pavol, Silván a Timotej solúnskej cirkvi v Bohu Otcovi a v Pánu Ježišovi Kristovi: Milosť vám a pokoj.

Ustavične vzdávame vďaky Bohu za vás všetkých, keď si na vás spomíname vo svojich modlitbách. Bez prestania myslíme pred Bohom a naším Otcom na dielo vašej viery, úsilie lásky a vytrvalosť nádeje v nášho Pána Ježiša Krista.

Vieme, bratia, Bohom milovaní, o vašom vyvolení, lebo naše evanjelium neprišlo k vám iba v slovách, ale aj v moci a v Duchu Svätom a v celej plnosti.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 22, 15-21

Aleluja, aleluja, aleluja. Svieťte ako svetlá na svete a držte sa pevne slova života.
Dávajte, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu

Farizeji odišli a radili sa, ako by podchytili Ježiša v reči. Poslali k nemu svojich učeníkov a herodiánov so slovami: „Učiteľ, vieme, že vždy vravíš pravdu a podľa pravdy učíš Božej ceste. Neberieš ohľad na nikoho, lebo nehľadíš na osobu človeka. Povedz nám teda, čo si myslíš: Slobodno platiť cisárovi daň, či nie?“

Ale Ježiš poznal ich zlomyseľnosť a povedal: „Čo ma pokúšate, pokrytci?! Ukážte mi daňový peniaz!“

Oni mu podali denár. Spýtal sa ich: „Čí je tento obraz a nápis?“

Odpovedali mu: „Cisárov.“

Tu im povedal: „Dávajte teda, čo je cisárovo, cisárovi, a čo je Božie, Bohu.“