« »

Pondelok 8. týždňa po Päťdesiatnici.
Svätí apoštoli a diakoni Prochor, Nikanor, Timón a Parmenas.

Apoštol na liturgii: = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: = radové čítanie.

142. začalo (1 Kor 9, 13 – 18)

Bratia, azda neviete, že tí, čo konajú posvätnú službu, jedia z toho, čo je vo svätyni, a tí, čo slúžia pri oltári, majú z oltára podiel? Tak nariadil aj Pán tým, čo zvestujú evanjelium, aby žili z evanjelia. No ja som nič z toho nepoužil. A toto nepíšem preto, aby to bolo aj v mojom prípade, lebo radšej zomriem, ako by mal niekto zmariť túto moju chválu. Veď ak hlásam evanjelium, nemám sa čím chváliť; to je moja povinnosť a beda mi, keby som evanjelium nehlásal. Ak to robím z vlastnej vôle, mám odmenu, ale ak nie z vlastnej vôle, je to služba, ktorá mi je zverená. Aká je teda moja odmena? Že keď hlásam evanjelium, predkladám ho zadarmo a nevyužívam svoje právo pri evanjeliu.

Mt 65. začalo (16, 1 – 6)

V tom čase prišli k Ježišovi farizeji a saduceji a pokúšali ho. Žiadali ho, aby im ukázal znamenie z neba. Ale on im povedal: „Keď sa zvečerí, hovorievate: ‚Bude pekne, lebo sa červenie nebo;’ a ráno: ‚Nebo je zachmúrené a červené, dnes bude búrka.’ Vzhľad oblohy viete posúdiť, a znamenia časov neviete?! Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie, ale znamenie nedostane, iba znamenie Jonášovo.” Nechal ich tam a odišiel. Učeníci prišli na druhý breh. Zabudli si vziať chlieby a Ježiš im povedal: „Dajte si pozor a chráňte sa kvasu farizejov a saducejov!”