« »

Svätých Joachima a Anny, rodičov Panny Márie
(spomienka)

R.: Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov.
Aleluja, aleluja, aleluja. V tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.

Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 7, 1-11

Vari si myslíte, že tento dom, ktorý sa volá mojím menom, je lotrovský pelech?

Slovo, ktoré povedal Pán Jeremiášovi: „Staň si v bráne Pánovho domu a povedz tam túto reč: Počujte Pánovo slovo, všetci Júdovci, čo vchádzate týmito bránami klaňať sa Pánovi.

Toto hovorí Pán zástupov, Boh Izraela: Napravte svoje cesty a svoje skutky, potom vás nechám bývať na tomto mieste. Nespoliehajte sa na klamné reči a nehovorte: ‚Pánov chrám, Pánov chrám, Pánov chrám je toto.‘

Lebo len ak naozaj napravíte svoje cesty a svoje skutky, ak budete spravodlivo súdiť ľudí, ak nebudete utláčať cudzinca, sirotu a vdovu, ak nebudete prelievať nevinnú krv na tomto mieste a na vlastnú záhubu chodiť za cudzími bohmi, nechám vás bývať na tomto mieste, v krajine, ktorú som dal vašim otcom od vekov do vekov.

Hľa, vy sa spoliehate na klamné reči a tie vám nepomôžu. Akože!? Kradnúť, vraždiť, cudzoložiť, krivo prisahať, okiadzať Bála a vláčiť sa za cudzími bohmi, ktorých ani nepoznáte − a potom prídete a postavíte sa predo mňa v tomto dome, nad ktorým sa vzýva moje meno, a hovoríte: ‚Sme zachránení,‘ aby ste mohli ďalej páchať všetky tieto ohavnosti.

Vari si myslíte, že tento dom, ktorý sa volá mojím menom, je lotrovský pelech? Dajte si pozor, ja všetko vidím, hovorí Pán.“

Kniha žalmov   −   Ž 84, 3. 4. 5-6a+8a. 11

R.: Aké milé sú tvoje príbytky, Pane zástupov.
Túži a zmiera moja duša *
po nádvoriach Pánových.
Moje srdce i moje telo *
vznášajú sa k Bohu živému. R.
Veď aj vrabec si nájde príbytok *
a lastovička hniezdo, kde vkladá svoje mláďatá:
tvoje oltáre, Pane zástupov, *
môj kráľ a môj Boh. R.
Blažení tí, čo bývajú v tvojom dome *
a bez prestania ťa velebia.
Blažený človek, ktorému ty pomáhaš. *
Stúpajú a síl im stále pribúda. R.
Jeden deň v tvojich nádvoriach je lepší *
než iných tisíce.
Radšej chcem stáť na prahu domu svojho Boha *
ako prebývať v stanoch hriešnikov. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 13, 24-30

Aleluja, aleluja, aleluja. V tichosti prijmite zasiate slovo, ktoré má moc spasiť vaše duše.
Nechajte oboje rásť až do žatvy

Ježiš predniesol zástupom aj iné podobenstvo: „Nebeské kráľovstvo sa podobá človekovi, ktorý zasial na svojej roli dobré semeno. Ale kým ľudia spali, prišiel jeho nepriateľ, prisial medzi pšenicu kúkoľ a odišiel.

Keď vyrástlo steblo a vyháňalo do klasu, ukázal sa aj kúkoľ. K hospodárovi prišli sluhovia a povedali mu: ‚Pane, nezasial si na svojej roli dobré semeno? Kde sa teda vzal kúkoľ?‘ On im vravel: ‚To urobil nepriateľ.‘ Sluhovia mu povedali: ‚Chceš, aby sme šli a vyzbierali ho?‘

On odpovedal: ‚Nie, lebo pri zbieraní kúkoľa by ste mohli vytrhnúť aj pšenicu. Nechajte oboje rásť až do žatvy. V čase žatvy poviem žencom: pozbierajte najprv kúkoľ a poviažte ho do snopov na spálenie, ale pšenicu zhromaždite do mojej stodoly.‘“