« »

Štvrtok 16. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Sarbela Makhlufa, kňaza
(ľubovoľná spomienka)

R.: Pane, u teba je zdroj života.
Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.

Kniha proroka Jeremiáša   −   Jer 2, 1-3. 7-8. 12-13

Opustili mňa, prameň živej vody, a vykopali si rozpraskané cisterny

Pán prehovoril ku mne takto: „Choď a krič do uší Jeruzalema: Toto hovorí Pán: Rozpomínam sa na teba, na lásku tvojej mladosti, na tvoju ľúbosť, keď si bola mojou snúbenicou, keď si ma nasledovala na púšti, v krajine, ktorú neosievajú. Izrael bol Pánovým svätým majetkom, prvotinou jeho úrody; previnili sa všetci, čo z nej jedli, prišla na nich pohroma, hovorí Pán.

Voviedol som vás do krajiny sadov, aby ste požívali jej ovocie a všetky dobrá.

No keď ste do nej vošli, poškvrnili ste moju zem a zohavili moje dedičstvo. Kňazi sa nepýtali: ‚Kde je Pán?‘ Učitelia zákona ma nepoznali, pastieri sa mi spreneverili, proroci veštili v mene Bála a chodili za tými, ktorí nie sú na nič.

Stŕpnite nad tým, nebesia, zhrozte sa preveľmi, hovorí Pán. Lebo môj ľud urobil dve chyby: opustili mňa, prameň živej vody, a vykopali si cisterny, cisterny rozpraskané, ktoré vodu udržať nemôžu.“

Kniha žalmov   −   Ž 36, 6-7b. 8-9. 10-11

R.: Pane, u teba je zdroj života.
Pane, tvoje milosrdenstvo siaha po nebesia *
a tvoja vernosť až k oblakom.
Tvoja spravodlivosť je ako Božie výšiny, *
tvoje súdy ako morská hlbina. R.
Bože, aké vzácne je tvoje milosrdenstvo! *
Ľudia sa utiekajú do tône tvojich krídel.
Opájajú sa blahobytom tvojho domu *
a pijú z potoka tvojich rozkoší. R.
Veď u teba je zdroj života *
a v tvojom svetle uvidíme svetlo.
Svoju milosť daj tým, čo ťa poznajú, *
a spravodlivosť tým, čo majú srdce úprimné. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 13, 10-17

Aleluja, aleluja, aleluja. Zvelebujem ťa, Otče, Pán neba i zeme, že si zjavil maličkým tajomstvá Božieho kráľovstva.
Vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané

K Ježišovi pristúpili učeníci a spýtali sa ho: „Prečo im hovoríš v podobenstvách?“

On im odpovedal: „Preto, že vám je dané poznať tajomstvá nebeského kráľovstva, ale im nie je dané. Lebo kto má, tomu sa pridá a bude mať hojne. Ale kto nemá, tomu sa vezme aj to, čo má.

Im hovorím v podobenstvách, lebo hľadia, a nevidia, počúvajú, a nepočujú, ani nechápu. Tak sa na nich spĺňa Izaiášovo proroctvo: ‚Budete počúvať, a nepochopíte, budete hľadieť, a neuvidíte. Lebo otupelo srdce tohoto ľudu: ušami ťažko počujú a oči si zavreli, aby očami nevideli a ušami nepočuli, aby srdcom nechápali a neobrátili sa – aby som ich nemohol uzdraviť.‘

Ale blahoslavené sú vaše oči, že vidia, aj vaše uši, že počujú. Veru, hovorím vám: Mnohí proroci a spravodliví túžili vidieť, čo vidíte vy, ale nevideli, a počuť, čo vy počúvate, ale nepočuli.“