« »

Pondelok 16. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätého Vavrinca z Brindisi, kňaza a učiteľa Cirkvi
(ľubovoľná spomienka)

R.: Ukáž nám, Pane, cestu spásy.
Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.

Kniha proroka Micheáša   −   Mich 6, 1-4. 6-8

Človeče, veď ti povedali, čo žiada Pán od teba

Počúvajte, čo hovorí Pán: „Vstaň, súď sa pred vrchmi, nech kopce počujú tvoj hlas.“ Vrchy, počujte Pánov súd, načúvajte, základy zeme, lebo Pán má spor so svojím ľudom, s Izraelom sa bude pravotiť.

„Ľud môj, čo som ti urobil? Alebo čím som ti bol na ťarchu? Odpovedz mi!

Ja som ťa vyviedol z egyptskej krajiny, vyslobodil som ťa z domu otroctva a poslal som pred tebou Mojžiša, Árona a Máriu.“

„Čo hodné obetujem Pánovi, keď sa pôjdem pokloniť Bohu Najvyššiemu? Mám prísť pred neho so zápalnými obetami a s jednoročnými teliatkami? Či bude mať Pán záľubu v tisícoch baranov, v mnohých tisícoch potokov oleja? Alebo mám dať svojho prvorodeného za svoj zločin, plod svojho lona za svoj hriech?“

Človeče, veď ti povedali, čo je dobré a čo žiada Pán od teba: konať právo, milovať zľutovanie a pokorne kráčať s tvojím Bohom.

Kniha žalmov   −   Ž 50, 5-6. 8-9. 16b-17. 21+23

R.: Ukáž nám, Pane, cestu spásy.
„Zhromaždite mi mojich svätých, *
čo zmluvu so mnou spečatili obetou.“
A nebesia zvestujú jeho spravodlivosť, *
veď sudcom je sám Boh. R.
„Neobviňujem ťa pre tvoje obety, *
veď tvoje žertvy stále sú predo mnou.
Viac z tvojho domu býčky neprijmem *
ani capov z tvojich čried. R.
Prečo odriekaš moje príkazy *
a moju zmluvu v ústach omieľaš?
Veď ty nenávidíš poriadok *
a moje slovo odmietaš. R.
Toto páchaš, a ja by som mal mlčať? †
Myslíš si, že ja som ako ty: *
teraz ťa obviňujem a hovorím ti to do očí.“
Kto prináša obetu chvály, ten ma ctí; *
a kto kráča bez úhony, tomu ukážem Božiu spásu.“ R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 12, 38-42

Aleluja, aleluja, aleluja. Nezatvrdzujte dnes svoje srdcia, ale počúvajte Pánov hlas.
Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu

Niektorí zákonníci a farizeji povedali Ježišovi: „Učiteľ, chceme vidieť nejaké znamenie od teba.“

On im povedal: „Zlé a cudzoložné pokolenie žiada znamenie. Ale znamenie nedostane, iba ak znamenie proroka Jonáša. Lebo ako bol Jonáš tri dni a tri noci v bruchu veľkej ryby, tak bude Syn človeka tri dni a tri noci v lone zeme.

Mužovia z Ninive vystúpia na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdia ho; lebo oni sa kajali na Jonášovo kázanie – a tu je niekto väčší ako Jonáš!

Kráľovná z juhu vystúpi na súde proti tomuto pokoleniu a odsúdi ho; lebo ona z končín zeme prišla počúvať Šalamúnovu múdrosť – a tu je predsa niekto väčší ako Šalamún!“