« »

Sobota 15. týždňa v Cezročnom období
alebo Panny Márie v sobotu
(ľubovoľná spomienka)

R.: Pane, nezabúdaj na úbohých.
Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou. A nám odovzdal slovo zmierenia.

Kniha proroka Micheáša   −   Mich 2, 1-5

Ak sa im zažiada pole, násilne si ho vezmú, ak domy, tak si ich zaberú

Beda tým, čo vymýšľajú neprávosť a snujú zlo na svojich lôžkach! Na rannom úsvite ho uskutočňujú, pretože majú moc v rukách. Ak sa im zažiada pole, násilne si ho vezmú, ak domy, tak si ich zaberú. Napadnú muža i jeho rodinu, človeka a jeho dedičstvo.

Preto Pán hovorí: „Hľa, ja zamýšľam zlo proti tejto čeľadi, z ktorého nevytiahnete svoje šije a nebudete chodiť vypätí, lebo to bude čas nedobrý.

V ten deň vznikne o vás príslovie a bude sa spievať žalospev: ‚Spustošení sme, zničení, na iných prejde dedičstvo môjho ľudu a už mu ho nik nevráti. Neveriaci si delia našu krajinu.‘ Preto už nebudeš mať nikoho, kto by určil podiel v Pánovom zhromaždení.“

Kniha žalmov   −   Ž 10, 1-2. 3-4. 7-8. 14

R.: Pane, nezabúdaj na úbohých.
Pane, prečo si tak ďaleko? *
Prečo sa skrývaš v časoch súženia?
Bezbožný vo svojej pýche sužuje bedára; *
nech sa chytí do nástrah, čo sám zosnoval. R.
Veď hriešnik sa chvastá svojou náruživosťou *
a lakomec sa vychvaľuje.
Hriešnik pohŕda Pánom a namyslene hovorí: *
„Boh nezasahuje; Boha niet.“ R.
Jeho ústa sú plné luhania, klamu a podvodu; *
pod jeho jazykom zločin a násilie.
Sedí na postriežke blízko osád, *
nevinného zákerne zabíja. R.
Ty vidíš, veď ty hľadíš na útrapy a žiaľ *
a berieš ich do svojich rúk.
Na teba sa chudák spolieha *
a sirote pomáhaš. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 12, 14-21

Aleluja, aleluja, aleluja. V Kristovi Boh zmieril svet so sebou. A nám odovzdal slovo zmierenia.
Pohrozil im, aby ho neprezradili; tak sa splnilo, čo povedal prorok

Farizeji vyšli von a radili sa o Ježišovi, ako ho zahubiť.

Ježiš to vedel, preto odtiaľ odišiel. Mnohí šli za ním a on ich všetkých uzdravil, len im pohrozil, aby ho neprezradili. Tak sa splnilo, čo povedal prorok Izaiáš: „Hľa, môj služobník, ktorého som si vyvolil, môj miláčik, v ktorom mám zaľúbenie. Vložím na neho svojho Ducha a oznámi právo národom. Nebude sa škriepiť, nebude kričať, nik nebude počuť na ulici jeho hlas.

Nalomenú trsť nedolomí, hasnúci knôtik nedohasí, kým neprivedie právo k víťazstvu. V jeho meno budú dúfať národy.“