« »

Piatok 15. týždňa v Cezročnom období

R.: Pane, ty si vyrval môj život z jamy záhuby.
Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.

Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 38, 1-6. 21-22. 7-8

Počul som tvoju modlitbu a videl som tvoje slzy

V tých dňoch Ezechiáš ochorel na smrť. Prišiel k nemu Amosov syn prorok Izaiáš a povedal mu: „Toto hovorí Pán: Usporiadaj si dom, lebo zomrieš, nebudeš žiť.“ Ezechiáš sa obrátil tvárou k stene a modlil sa k Pánovi: „Ach, Pane, spomeň si, prosím, že som ti slúžil verne, celým srdcom a vždy som robil, čo sa ti páči.“ A Ezechiáš sa hlasite rozplakal. Vtedy zaznelo Pánovo slovo Izaiášovi: „Choď a povedz Ezechiášovi: ‚Toto hovorí Pán, Boh tvojho otca Dávida: Počul som tvoju modlitbu a videl som tvoje slzy; pridám ti teda k životu pätnásť rokov. A vyslobodím teba i toto mesto z rúk asýrskeho kráľa a budem toto mesto chrániť.‘“

Izaiáš rozkázal, aby vzali figovú náplasť a priložili ju na vred, a ozdravie. Ezechiáš sa pýtal: „Podľa akého znamenia poznám, že ešte pôjdem do Pánovho domu?“ Izaiáš odpovedal: „Toto ti bude znamením od Pána, že Pán splní slovo, ktoré povedal: Ja vrátim tôňu stupňov, po ktorých zostúpilo slnko na Achazových hodinách o desať stupňov späť.“ A slnko sa vrátilo o desať stupňov po stupňoch, po ktorých zostúpilo.

Kniha proroka Izaiáša   −   Iz 38, 10. 11. 12. 16

R.: Pane, ty si vyrval môj život z jamy záhuby.
I povedal som: V polovici svojho života †
musím odísť k bránam podsvetia; *
ukrátený som o zvyšok mojich rokov. R.
Povedal som:
Nebudem vidieť Pána, Boha, v krajine žijúcich, †
už neuzriem človeka *
uprostred obyvateľov zeme. R.
Strhli môj telesný príbytok a odniesli ďaleko odo mňa *
ako pastiersky stan;
ako tkáč si dopriadol môj život, *
odstrihuješ ma z osnovy. R.
Pane, v teba dúfa moje srdce, †
oživ môjho ducha. *
Uzdrav ma a navráť mi život. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 12, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Moje ovce počúvajú môj hlas, hovorí Pán; ja ich poznám a ony idú za mnou.
Syn človeka je pánom aj nad sobotou

V tom čase išiel Ježiš v sobotu cez obilné pole. Jeho učeníci boli hladní a začali trhať klasy a jesť.

Keď to videli farizeji, povedali mu: „Pozri, tvoji učeníci robia, čo neslobodno robiť v sobotu.“

On im povedal: „Nečítali ste, čo urobil Dávid, keď bol hladný on i jeho družina? Ako vošiel do Božieho domu a jedol obetované chleby, ktoré nesmel jesť ani on ani tí, čo boli s ním, ale iba kňazi?

A v Zákone ste nečítali, že kňazi v sobotu porušujú v chráme sobotu, a predsa sú bez viny? No hovorím vám: Tu je niekto väčší než chrám.

Keby ste vedeli, čo to znamená: ‚Milosrdenstvo chcem, a nie obetu,‘ neboli by ste odsúdili nevinných. Syn človeka je pánom aj nad sobotou.“