« »

Štvrtok 3. týždňa po Päťdesiatnici.
Odovzdanie sviatku Slávnostnej poklony telu a krvi Ježiša Krista.
(Náš prepodobný otec Dávid zo Solúna.)

[Obdobie petro-pavlovského pôstu.]

Apoštol na liturgii: = radové čítanie.
Evanjelium na liturgii: = radové čítanie.

Parémie na večierni: ; ; = všetky tri Milujúcemu ľudí.

98. začalo (Rim 8, 22 – 27)

Bratia, vieme, že celé stvorenie spoločne vzdychá a zvíja sa v pôrodných bolestiach až doteraz. A nielen ono, ale aj my sami, čo máme prvotiny Ducha, aj my vo svojom vnútri vzdycháme a očakávame adoptívne synovstvo, vykúpenie svojho tela. Lebo nádejou sme spasení. Ale nádej, ktorú možno vidieť, nie je nádej. Lebo kto dúfa v niečo, čo vidí? Ale ak dúfame v niečo, čo nevidíme, trpezlivo to očakávame. Tak aj Duch prichádza na pomoc našej slabosti, lebo nevieme ani to, za čo sa máme modliť, ako treba; a sám Duch sa prihovára za nás nevysloviteľnými vzdychmi. A ten, ktorý skúma srdcia, vie, o čom Duch uvažuje: že sa prihovára za svätých, ako sa páči Bohu.

Mt 37. začalo (10, 23 – 31)

Pán povedal svojim učeníkom: Keď vás budú prenasledovať v jednom meste, utečte do druhého. Veru, hovorím vám: Nebudete hotoví s izraelskými mestami, kým nepríde Syn človeka. Žiak nie je nad učiteľa ani sluha nad svojho pána. Stačí, keď je žiak ako jeho učiteľ a sluha ako jeho pán. Keď pána domu nazvali Belzebulom, o čo skôr jeho domácich?! Nebojte sa ich teda. Lebo nič nie je skryté, čo by sa neodhalilo, a nič utajené, čo by sa neprezvedelo. Čo vám hovorím vo tme, hovorte na svetle, a čo počujete do ucha, rozhlasujte zo striech. Nebojte sa tých, čo zabíjajú telo, ale dušu zabiť nemôžu. Skôr sa bojte toho, ktorý môže i dušu, i telo zahubiť v pekle. Nepredávajú sa dva vrabce za halier? A predsa ani jeden z nich nepadne na zem bez vášho Otca. Vy však máte aj všetky vlasy na hlave spočítané. Nebojte sa teda, vy ste cennejší ako mnoho vrabcov.

1 Jn 4, 9 – 16

Milovaní, Božia láska k nám sa prejavila v tom, že Boh poslal svojho jednorodeného Syna na svet, aby sme skrze neho mali život. Láska je v tom, že nie my sme milovali Boha, ale že on miloval nás a poslal svojho Syna ako zmiernu obetu za naše hriechy. Milovaní, keď nás Boh tak miluje, aj my sme povinní milovať jeden druhého. Boha nikto nikdy nevidel; ale keď sa milujeme navzájom, Boh ostáva v nás a jeho láska v nás je dokonalá. A že ostávame v ňom a on v nás, poznávame podľa toho, že nám dal zo svojho Ducha. A my sme videli a svedčíme, že Otec poslal Syna za Spasiteľa sveta. Kto vyzná: „Ježiš je Boží Syn,“ ostáva v ňom Boh a on v Bohu. A my sme spoznali a uverili v lásku, akú má Boh v nás. Boh je láska; a kto ostáva v láske, ostáva v Bohu a Boh ostáva v ňom.

Iz 12, 1b – 6

Dobrorečím ti, Pane, lebo si sa rozhneval na mňa, ale svoju rozhorčenosť si odo mňa odvrátil a zmiloval si sa nado mnou. Hľa, môj Boh je môj Záchranca, budem v neho dúfať a nebudem sa báť, keďže mojou slávou a mojou chválou je Pán a bol mi na záchranu. S radosťou budete čerpať vodu z prameňov záchrany. V ten deň povieš: „Chváľte Pána, ospevujte jeho meno, zvestujte medzi národmi jeho slávne skutky, pamätajte, že sa vyvýšilo jeho meno! Chváľte Pánovo meno, lebo vykonal veľké veci, zvestujte ich po celej zemi! Veseľte sa a radujte sa, obyvatelia Siona, lebo Izraelov Svätý sa uprostred teba vyvýšil!“

Iz 49, 8 – 10

Takto hovorí Pán: „V príhodnom čase som ťa vypočul, v deň záchrany som ti pomohol. Utvoril som ťa a dal som ťa za večnú zmluvu národov, aby si vybudoval zem a zdedil dedičstvo púšte, aby si povedal tým, ktorí sú v okovách: «Vyjdite!» a tým, ktorí sú v temnotách: «Zjavte sa!». Budú sa pásť na všetkých cestách a na všetkých chodníkoch bude ich pastvina. Nebudú hladní ani smädní, neudrie ich horúčava ani slnko, no ten, ktorý sa nad nimi zmilúva, bude ich utešovať a vodiť pomedzi pramene vôd.“