« »

29. nedeľa v Cezročnom období

R.: Pomoc nám príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.
Aleluja, aleluja, aleluja. Živé je Božie slovo a účinné, rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.

Kniha Exodus   −   Ex 17, 8-13

Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael

Prišiel Amalek a v Rafidim bojoval s Izraelom.

Mojžiš povedal Jozuemu: „Vyber nám mužov a choď, bojuj s Amalekom. Ja budem zajtra stáť na temene pahorku s Božou palicou v ruke.“

Jozue urobil, ako mu povedal Mojžiš, a bojoval s Amalekom. Mojžiš, Áron a Hur vystúpili na vrchol pahorku.

Kým mal Mojžiš zdvihnuté ruky, víťazil Izrael, ale keď ich spustil, víťazil Amalek. Lenže Mojžišovi ruky oťaželi. Vzali teda kameň, podložili mu ho a sadol si naň. Áron s Hurom mu z oboch strán ruky podopierali, a tak mu ruky neochabli až do západu slnka.

Jozue porazil Amaleka a jeho ľud ostrím meča.

Kniha žalmov   −   Ž 121, 1-2. 3-4. 5-6. 7-8

R.: Pomoc nám príde od Pána, ktorý stvoril nebo i zem.
Svoj zrak upieram na vrchy: *
príde mi odtiaľ pomoc?
Pomoc mi príde od Pána, *
ktorý stvoril nebo i zem. R.
Nedovolí, aby sa ti noha zachvela, *
nezdriemne ten, čo ťa stráži.
Nedrieme veru, ani nespí *
ten, čo stráži Izraela. R.
Pán ťa stráži, †
Pán je tvoja záštita *
po tvojej pravici.
Za dňa ťa slnko nezraní *
ani mesiac za noci. R.
Pán ťa bude chrániť od všetkého zlého; *
Pán ti bude chrániť život.
Pán bude chrániť tvoj odchod i príchod; *
odteraz až naveky. R.

Druhý list Timotejovi   −   2 Tim 3, 14 – 4, 2

Aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo

Milovaný, vytrvaj v tom, čo si sa naučil a čo ti je zverené. Veď vieš, od koho si sa to naučil. Od útleho detstva poznáš Sväté písma, ktoré ti môžu dať poučenie na spásu skrze vieru, ktorá je v Kristovi Ježišovi.

Celé Písmo je Bohom vnuknuté a užitočné na poúčanie, na usvedčovanie, na nápravu a na výchovu v spravodlivosti, aby bol Boží človek dokonalý a pripravený na každé dobré dielo. Zaprisahávam ťa pred Bohom a Kristom Ježišom, ktorý bude súdiť živých i mŕtvych, pre jeho príchod a jeho kráľovstvo: Hlásaj slovo, naliehaj vhod i nevhod, usvedčuj, karhaj a povzbudzuj so všetkou trpezlivosťou a múdrosťou.

Evanjelium podľa Lukáša   −   Lk 18, 1-8

Aleluja, aleluja, aleluja. Živé je Božie slovo a účinné, rozsudzuje myšlienky a úmysly srdca.
Boh obráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú

Ježiš rozpovedal svojim učeníkom podobenstvo, ako sa treba stále modliť a neochabovať: „V istom meste bol sudca, ktorý sa Boha nebál a ľudí nehanbil. Bola v tom meste aj vdova, ktorá k nemu chodila s prosbou: ‚Obráň ma pred mojím protivníkom.‘ Ale on dlho nechcel.

No potom si povedal: ‚Hoci sa Boha nebojím a ľudí sa nehanbím, obránim tú vdovu, keď ma tak unúva, aby napokon neprišla a neudrela ma po tvári.‘“

A Pán povedal: „Počúvajte, čo hovorí nespravodlivý sudca! A Boh neobráni svojich vyvolených, čo k nemu volajú dňom i nocou, a bude k nim nevšímavý?

Hovorím vám: Zaraz ich obráni. Ale nájde Syn človeka vieru na zemi, keď príde?“