« »

Pondelok 19. týždňa v Cezročnom období
alebo Svätej Jany Františky de Chantal, rehoľníčky
(ľubovoľná spomienka)

R.: Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha. alebo Aleluja.
Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás povolal skrze evanjelium, aby sme získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.

Kniha Deuteronómium   −   Dt 10, 12-22

Obrežte si srdcia.
Milujte cudzincov, veď sami ste boli cudzincami

Mojžiš povedal ľudu: „A teraz, Izrael, čo žiada od teba Pán, tvoj Boh? Len to, aby si sa bál Pána, svojho Boha, a kráčal po jeho cestách, aby si ho miloval a slúžil Pánovi, svojmu Bohu, celým svojím srdcom a celou svojou dušou, aby si zachovával Pánove nariadenia a príkazy, ktoré ti ja dnes predkladám, aby ti dobre bolo.

Veď Pánovi, tvojmu Bohu, patrí nebo i nebesia nebies, zem aj všetko, čo je na nej.

A predsa Pán prilipol k tvojim otcom, miloval ich a vyvolil si ich potomstvo, teda vás, zo všetkých národov, ako to dnes vidno.

Obrežte teda predkožku svojho srdca a nebuďte už viac tvrdošijní. Lebo len Pán, váš Boh, je Boh bohov a Pán pánov, veľký, mocný a hrozný Boh, ktorý nehľadí na osobu a dary neprijíma; vymáha právo sirote a vdove, miluje cudzinca a dáva mu jedlo i šaty. Preto milujte aj vy cudzincov, veď sami ste boli cudzincami v egyptskej krajine.

Boj sa Pána, svojho Boha, slúž mu, prilipni k nemu a len v jeho mene prisahaj. On je tvoja chvála a tvoj Boh, ktorý kvôli tebe urobil tie veľké a hrozné veci, čo si videl na vlastné oči.

Sedemdesiat bolo tvojich predkov, keď zostúpili do Egypta, a pozri, teraz ťa Pán, tvoj Boh, rozmnožil ako hviezdy na nebi.“

Kniha žalmov   −   Ž 147, 12-13. 14-15. 19-20

R.: Chváľ, Jeruzalem, Pána, oslavuj, Sion, svojho Boha. alebo Aleluja.
Chváľ, Jeruzalem, Pána, *
oslavuj, Sion, svojho Boha.
Lebo upevnil závory tvojich brán *
a požehnal tvojich synov v tebe. R.
Zaisťuje pokoj tvojim hraniciam, *
sýti ťa najlepšou pšenicou.
Svoj rozkaz na zem zosiela; *
rýchlo sa šíri jeho slovo. R.
On svoje slovo zvestuje Jakubovi, *
svoje zákony a prikázania Izraelovi.
Neurobil tak iným národom, *
nezjavil im svoje zámery. R.

Evanjelium podľa Matúša   −   Mt 17, 22-27

Aleluja, aleluja, aleluja. Boh nás povolal skrze evanjelium, aby sme získali slávu nášho Pána Ježiša Krista.
Zabijú ho, ale vstane z mŕtvych. Synovia sú oslobodení od dane

Keď bol Ježiš s učeníkmi v Galilei, povedal im: „Syn človeka bude vydaný do rúk ľudí; zabijú ho, ale tretieho dňa vstane z mŕtvych.“ A oni sa veľmi zarmútili.

Keď prišli do Kafarnauma, pristúpili k Petrovi vyberači dvojdrachmy a povedali: „Váš učiteľ neplatí dvojdrachmu?“ On vravel: „Platí.“

Keď potom vošiel do domu, Ježiš ho predišiel otázkou: „Šimon, čo myslíš? Od koho vyberajú pozemskí králi poplatky a dane? Od svojich synov, či od cudzích?“

On odpovedal: „Od cudzích.“

A Ježiš mu povedal: „Synovia sú teda oslobodení. Ale aby sme ich nepohoršili, choď k moru, hoď udicu a rybu, ktorá sa chytí prvá, vezmi, otvor jej ústa a nájdeš statér. Vezmi ho a daj im za mňa i za seba.“